Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2567 • Johan Gustaf Wahlbom to Carl Linnaeus, 20 August 1759 n.s.
Dated 20 aug 1759. Sent from Kalmar (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Nu må jag wist bedia om förlåtelse, som så länge drögt med att upwakta Herr Archiatern. Gifwe Gud att detta måtte träffa Herr Archiatern och hela förnäma Familien wid begärlig wälmåge.

Lieutenant Rudbeck har bedt mig fråga, om Herr Archiatern wille tilhandla sig 1 helt Frälse hemman, Stora Kareby i Wändels Socken. När han för ett par år sedan hade ähran att wara hos Herr Archiatern, begärte han 4000 D[ale]r S[ilfwer]m[yn]t, men efter det ligger honom så långt aflägsit, så har han nu slagit af till 3200 D[ale]r S[ilfwer]m[yn]t. Skulle Herr Archiatern wilja köpa det, så torde jag få swar derom, då jag gerna will söka att tjena Herr Archiatern om jag för någon dehl kan. Om Gårdens godhet och oförhögda ränta lärer han förut berättat. Han har ett wackert gods här nedre wid Calmar, som han äfwen torde föryttra.

Jag och min K[ära] hustru må Gudi lof wäl, önskandes alenast att någon gång ännu få komma till Upsala, eller att se Herr Archiatern här å orten. Gunstige Herr Archiater, är det någon ting som åstundas här från orten så lätt mig weta.

Månne wj någonsin får se desse nova specifica på wåra apotheque? såsom Spigel anthelm. med flere. Månne det ej skulle gå an att skicka frön af Ciste oel. el[le]r Bulbi recentes af gynandristerne? till Upsala.

Jag har läst loeflings iter och gråtit.

War nådig och fägna mig med några nova, som sitter in Obscuro.

Jag har roat mig med att plantera Morus, har nu redan öf[we]r 600 de trän af h[wil]ka somlige äro 4 år g[am]la och 4-5 al[na]r höga. har ock i åhr hafft några 100de Silkesmaskar att begynna med.

Solander är i Ängeland, som jag hörer.

Har Herr Archiatern ej hördt af Adler, sedan han nu reste till Ostindien?

Innesluter mig uti Herr Archiaterns wanliga Kärlek, och framhärdar oaflåteligen.

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Joh[an] Gust[af] Wahlbom

Calmar d[en] 20 Aug[usti],
1759.

upSUMMARY

Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
apologizes for not having written to Linnaeus for so long. He hopes Linnaeus and his family are well.

Rudbeck [presumably Thure Gustaf RudbeckRudbeck, Thure Gustaf
(1714-1786). Swedish. Lieutenant
colonel, major-general and county
governor of the county of Uppland.
] has asked Wahlbom to ask Linnaeus if Linnaeus is interested in buying an estate, Stora Kareby in Vendel, for 3,200 daler in silver. Rudbeck had asked Linnaeus the same thing some years earlier, giving the prize of 4,000, which is now reduced, since the estate is so far away for him. Wahlbom wants to know if Linnaeus is interested, and Rudbeck has already told Linnaeus about its qualities. He already has a nice estate near Kalmar, and he will sell that as well.

Wahlbom and his wife [Elisabeth Christina WahlbomWahlbom, Elisabeth Christina
(1736-18141). Swedish. Wife of Johan
Gustaf Wahlbom. Daughter of Magnus
Beronius, whose wife and children in
1760 were ennobled Björnstjerna.
] are well and hope to go to Uppsala some time or to see Linnaeus with them in Kalmar.

Linnaeus should tell him if he needs to get something from Kalmar or that region.

Wahlbom wonders when they will see the new drugs and preparations in the pharmacies out in the country.

Wahlbom has read Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
travel report [Wahlbom refers to Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
], and wept over it.

Wahlbom asks to hear news from Uppsala and Stockholm.

Wahlbom has planted some Morus and has about 400 of them, some four years old and four or five ells [eight or ten feet] high. He has also had some hundreds of silk-worms.

Wahlbom has heard that Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
is in England.

Wahlbom wonders if Linnaeus has heard anything from Carl Fredrik AdlerAdler, Carl Fredrik
(1720-c.1761). Swedish. Military
surgeon, travelled to the East Indies,
died on Java. Disciple of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
since he left for the East Indies.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XVI, 168-169). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Johan Gustaf Wahlbom" (1929), p. 44-45 .