Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2576 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 28 September 1759 n.s.
Dated 28. Sept. 1759. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 28. Sept[ember] 1759.

Högädle Herr Archiater, och Riddare,

Härjemte har jag den ähran att tillsända ett försök på en beskrivning af så många Scarabéer som jag haft tillfälle att see. Jag underkastar den samma H[err] Archiaterns mogna ompröfwande, om det wore wärd att låta den see dags liuset genom trÿcket, med de dertill hörande figurer. – Hwad stylen angår, så wet jag den intet stort duger, emedan jag ej är nog hemma i Swänskan; men det kan rättas och corrigeras af någon som förstår det bättre. Några termini artis wet jag ej eller att gifwa på Swänska, såsom till exempel thorax; jag skulle bee H[err] Archiatern hielpa mig i den puncten. Swänska namn fela ock på de mästa af Coleopteris, och dem torde wi ock en gång kunna sättja på dem.

Jag har ändrat några nomina specifica, att giöra dem i mitt tÿcke mera tÿdelige, hälst jag giord en annan indelning på Scarabéerne än H[err] Archiatern i dess Systema. Månne man skulle sättja desse nomina på. Swänska, som jag här, till prof, giord på Scarabaeus Cervus? Några nomina trivialia fela ock, som H[err] Archiatern äfwen torde kunna uppfÿlla, om det så skulle behagas, och hwarom jag hörsammast anhåller.

Jag beder altså H[err] Archiatern täcktes wid lediga stunder genom läsa denna min Tordbagge-historia, och såsom en uplÿst criticus säga mig dess tankar och giöra alla de påminnelser som finnas nödige, till min rättelse. Figurerne kan jag ej låta medfölja; således torde mina beskrifningar wara mindre tÿdelige, men när wi råkas, kan jag wisa dem. –Sedan H[err] Archiatern tillräckeligen genomsedt denna beskrifning, beder jag att densamma återfå.

Näst afwachtan af swar wid tillfälle, förblifwer jag nu som altid med all högachtning Högädle Herr Archiaterns och Riddarens

Hörsamste Tienare
Charles De Geer

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
sends Linnaeus a preliminary version of a description of several scarabs that he has seen. He wants Linnaeus to decide if it is worth publishing it with appropriate drawings. De Geer is aware that his language needs improvement, since he is not used to writing in Swedish, but he thinks it is easy to have that done. Nor does he know the Swedish zoological terminology. Most beetles lack Swedish names, but De Geer thinks he and Linnaeus could name them.

De Geer has changed some specific names to make them clearer, although he has divided them differently than Linnaeus did in Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
. He has given some of them, such as Scarabaeus cervus, tentative Swedish names. Some of the species lack trivial names, which Linnaeus will easily give them.

De Geer asks Linnaeus to read this text carefully and to give De Geer his criticism. De Geer is not sending the pictures, but he will show them to Linnaeus when they meet. De Geer wants the text back after Linnaeus has gone through it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 377-378). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 343-344   p.343  p.344.