Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2581 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 September 1759 n.s.
Dated 1759 d. 21 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min K[iäre] Broder.

Det war wähl jag engång fick bref af Min K[äre] Broder, som jag ej wiste om han war siunken äller död.

war så gunstig och determinera den feber som så mycket grasserat i Drotningholm; med hwad kiännetekn skillies han ifrån upsala Feber; de store practici kunne gifwa oss många species om de behagade, så att werlden engång blefwe wisare.

Men hwad hypochondrie har intagit M[in] K[äre] B[roder] som will taga afskedd? will M[in] B[roder] accordera och taga store p[engar]? äller will min Bror kasta bort tiensten? kiära betänk sig; här är en hård werld, wärre blifwer hon; Min Bror har nu inga barn; får wähl; M[in] B[roder] wille engång gierna hafwa tiensten; begiära håller vicarius på ett åhr äller tu; att ligga på Drotningholm är marstrand, men här är ingen tienst utan beswär. Min Bror tycker kanske att beswäret är större än lönen, men det är ej så; M[in] B[roder] är rik och därföre tycker så. säg mig om en enda som tagit afsked giort wisligen, äller det icke ångrat? De le åt M[in] Broder sedermera och förachta; och Åsninnor torde komma i stället; som förhäfwa sig. Min B[roder] kan giöra godt wid hofwet; giöra godt är dett förnämsta af wår lefnad. En annor blefwo Praeses Collegii; twij skam.

Min B[roder]will sielf skiära guld med tälgknifwar om hösten då siukor gå i stockholm; men M[in] B[roder] må wara säker att det warar ej längre, för än idioter komma, winna credit; och M[in] B[roder] blifwer utur modet. Det är ej Medicamentet, som giör curen merendels; det är mer än 2 gånger sophisterie. Det är intet Medicamentet som patienten åtnöjes med, utan läkaren måste gå in i hans passioner, och palliative söka hielpa. är icke så? nej tag intet afsked, för Guds skull intet.

Men hwad skulle Herrskapet här; så många blifwa en enda Biörns död. hela wår stad i uppbrot; jag stackar, som ingen ting mindre kan än parlera, skall bära swinhufwudet, wara tahl man, orator på academien, löpa åter poenal[is]. Gud gifwe både biörn och Elg och jägmästare warit 100 mihl borta.

jag har 1000 myror i hufwudet.

Helsa nådig fruen
Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
C. Linnaeus

Upsala 1759
d. 21 sept.

Archiatren
Wählborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that he heard from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us].

Linnaeus wants Bäck to describe the fever raging around Drottningholm, and especially how it is unlike the Uppsala fever.

Linnaeus has heard that Bäck wants to resign. Linnaeus reminds him that he has an easier work at Drottningholm than Linnaeus has in Uppsala. In addition, a person who has resigned early is likely to become a laughing-stock. Bäck should not resign, particularly as he has no children to care for at present.

If Bäck wants to resign to be free to work at a lucrative practice in Stockholm, where so many people are ill during Autumn, Linnaeus replies that such a life is neither safe nor easy. You have to be busy and active with the patient, not just give him drugs.

Linnaeus has had some bad experience in connexion with the killing of a bear during the King’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] visit to Uppsala. The hunt has disturbed the whole town, and Linnaeus, who had nothing to do with it, is blamed. Linnaeus wishes that the bear, the elk and the forester could be a hundred miles away, and he understands nothing.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 74-75   p.74  p.75.