Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2593 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 October 1759] n.s.
Dated Undated but written in the Autumn 1759. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Gud wet hwad öde fört Martin till Norrige. jag wet sannerligen icke, om han på samma ställe, ännu kan uppehålla sig; ty mitt bref war så gamalt, att han sedermera kunnat många gånger dödt af hunger; om H[err] Secreteren och Riddaren har nåd för honom, så skall wähl hielpen sändas dit genom creditiv. Rönet återsändes; det är wähl troligt att det så har sig med ringarne på ryggkotorne, fast jag aldrig tänkt på det och sådant observerat; då det woro artig måttståck att mäta fiskens ålder, som warit så obekant.

vale
C[arl] L[innaeus]

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

God knows what destiny took Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
to Norway. Linnaeus does not know if he still stays in the same place, because the letter he received from him was so old that he [Martin] could have died from hunger many times already [Linnaeus refers presumably to a letter from Martin to Linnaeus, 30 July 1759Letter L2550]. Linnaeus begs the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to send him [Martin] money.

An observation received [Linnaeus refers to Hans HederströmísHederström, Hans
(1710-1792). Swedish. Clergyman.
Correspondent of Linnaeus.
, "Rön om fiskars ålder"Hederström, Hans
"Rön om fiskars
ålder", KVAH, 20
(1759), 222-229.
] will be returned. It deals with the vertebra in fish and how to judge the age of the fish.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 320-321   p.320  p.321.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 226-227   p.226  p.227.