Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2607 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 4 October 1759 n.s.
Dated 4. October 1759. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 4. October 1759.

Högädle Herr Archiater och Riddare,

Jag kunde ej mindre wänta af H[err] Archiatern än ett sådant obligeant swar angående min Scarabé-tractat; tÿ H[err] Archiatern har altid behagat wisa mig mÿcken wänskap. Men jag beder derjemte att H[err] Archiatern rent ut behagar säga mig, hwad felachtigheter deruti kunna wara.

Nomina specifica på Swänska kunna wara mindre nödige, men Swänska namn på genera Jnsectorum borde wi likwäl nödwändigt hafwa, tycker jag, neml[igen] på dem de fela.

Angående mina nÿa latinska nomina specifica, så skulle jag bee H[err] Archiatern behagade rätta dem på ett särskillt papper, och inrätta dem efter leges artis, som jag intet är hemma uti; dock att samma signification behålles. Jag är wisserligen måner om att de bli richtiga, och dertill är jag ej nog hemma i latinen.

Thorax kan alldeles kallas Skiölden och Pectus Bröstet. Hwad abdomen angår, månne det är bättre kalla den bålen (som Clerck giord) eller magen? För öfrigit när wi råkas en gång, förbehåller jag mig att widare conferera med Herr Archiatern om alt sammans, mig till största gagn och uplÿsning, wid hwilket tillfälle jag äfwen då skall wisa figurerne. – det wärsta blir, hwar jag skall finna en god koppar-stickare.

Gud wet när wi fä råkas, tÿ här blir jag wäl tills efter nÿåhret, nu sedan min hustru lÿckeligen genomgått sin barnsäng. Emedlertid förblifwer med all högachtning

Högädle Herr Archiaterns och Riddarens

Hörsamste Tienare
Charles De Geer

P. S. Det bråttskar intet med min beskrifnings återsändande. Min gode och högt-uplÿste H[err] Archiater, giör Edra remarquer skrifteligen deröfwer och med uprichtighet, på det tractaten, i fall jag resolverar mig den att utgifwa, må bli så mÿcket fullkomligare.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for his answer concerning his text about the scarabs [this letter has not come down to us], but he asks Linnaeus to tell him frankly what mistakes he can see in the descriptions.

De Geer admits that specific names in Swedish are not necessary for the species, but he wants such names for the different genera of insects, so they need to be added when they are missing.

De Geer asks Linnaeus to list his comments about the new specific names on a separate page and to write them according to scientific usage, which De Geer does not master. However, the meaning must be kept. De Geer wants them to be correct, but his Latin is not good enough.

De Geer suggests that thorax is translated “sköld (shield)” and pectus “bröst (breast)”. As for abdomen, he is not sure if it should be called “bål (trunk)”, as Carl Alexander ClerckClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
did, or “mage (belly)”. De Geer will discuss this and similar cases with Linnaeus when they meet, and then he will also show Linnaeus the pictures. His greatest problem is to find a good engraver for the copper-plates.

De Geer does not think they will meet before the New Year has begun, for he will have to stay in Stockholm until then with his wife [Catharina Charlotta De GeerDe Geer, Catharina Charlotta
(1720-1787). Swedish. Wife of Charles
De Geer, mother of Emanuel De Geer. Born
Ribbing af Zernova.
] who has recently given birth.

P. S. De Geer repeats that Linnaeus does not need to hurry to send the text back. He is more interested in having Linnaeus’s comments frankly and on paper so that he can improve the text if he decides to publish it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 379-380). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 344-345   p.344  p.345.