Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2613 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 22 November 1759 n.s.
Dated 1759 d 22 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre,

Med mycken fägnad ser jag Min Herres ifwer att sambla insecter; jag skall räkna för en dyrbar gåfwa, om M[in] H[err]e täckes sända mig dem; som jag ofelbart där ibland lärer finna någon rar och obekant ehuru jag sielf med alla mine disciplar i flere åhr samblat och snart hela werlden sändt mig de sälsyntaste.

jag fick i går en prächtig sambling ifrån Languedoc.

det är skada att M[in] H[err]e ej skall hafwa 10de editionen af Systemet, i hwilket jag är wiss det åtskillige finnas, som ej stå i Fauna, hwilken fodrar en ny uplaga.

jag skulle önska att M[in] H[err]e woro hos mig om wårtid och sågo på hwad sätt wij tractera wettenskaper; jag ser Eder eld, och han fodrar intet annat än att man litet blås på honom, då han skulle utbrista i liusande låga.

Hwad Draken angår med wingar och 2 fötter är idel fabel. Woro han stor som en ödla med 4 fötter då woro han riktig; annan gifwes icke. Hela wår konst går ut på att utränsa lögn och agnar ifrån Zoologien, och endast hålla oss wid kornen.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
hörsame tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1759.
d[en] 22 Nov[embris]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 222).