Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2616 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 19 November 1759 n.s.
Dated d 19 Nov. 1959.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga]Nordstjärne-orden,
gunstigaste Befordrare,

När jag sednast hade den äran at upvakta Välborne Herr Archiatern var jag så intent at beskrifva och begära råd emot min mer än förtreteliga feber, så at jag glömde alt annat. Jag förgät äfven at aflägga ödmjuk tacksäjelse för det sidsta brefvet och med vördnad ärkjäna de påminnelser mig däruti gifves; at jag nu ei kan efterkomma dem alle, som jag gjärna önskade, är ei mitt fel. Jag räknar mig mer än olycklig som just nu denna tiden nödgats vara liksom såfvande, när jag mäst bort vara vaken; men homo proponit, Deus disponit. Huru Herr Archiaterns omtanka altid vakat för mitt bästa, kan jag utom all annan öfvertygelse äfven se utaf Dess anstalt angående Piperska Stipendium. Nu har ei varit i min förmåga at kunna resa dit, men jag skref strax til Herr Kammarherren Gref Carl G Piper som nu är hemma hos sin Herr Far på Krageholm.

China-vinet har haft så god värkan at när jag nu sidst skulle ha paroxysmer, var hufvudvärken föga märkelig, men svetten litet ymnigare än förr; den kom väl sin vanliga tid om afton, men om mårgonen var jag aldeles ren i hufvudet; jag håppas med Guds hjälp at jag nu i afton skal få slippa förr än taga in sängen.

En hel hop Officerare hafva kommit öfver til Ystad på permission öfver vintren, de försäkra dock at vår Armé skal hålla vintercampa[gnen][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
.

Kölden tager nu til men är vanligit efter denna årstiden; Rusthållarne önska sträng vinter at sjön må lägga sig mellan Köpenhamn och Skåne ty då vänta de sig gått förråd på Recruter; De förmoda då at halfva Kjöpenhamns guarnison skal rymma hit öfver, emedan den skal vara rätt liten och hafva strängt arbete.

Hos Nådiga Fruen och Mamsellerne anhåller jag om min högagtnings förmälan, samt har äran med djupaste vördnad in til döden vara

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander

Wästra Carleby d[en] 19 Nov[embris]
1759.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 103-104). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 63-65 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].