Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2628 • Anna Christina Lagerberg to Carl Linnaeus, 9 December 1759 n.s.
Dated 9 December 1759.. Sent from Mariaeholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och widtberöm-
de Herr Archiator, samt
Riddare af Kongl[iga] Nord Stierne Orden.

Här innelagde lilla benknota har blifwit för mig upwist såsom något obekant och curieust.

Mannen som den upgifwit hafwer en nästan lika, dock med den skillnad at lilla öppningen, som här ses till höger, sitter på den andra till wänster.

En del hålla före, at det warit benskallar, andra åter lemningar af förruttnade tänder, hwartill jag för min del intet kan bifalla; emedan de i den förra omständigheten borde wara alldeles lika, och om det senare skulle äga grund, torde något teckn gifwas till tanderöhren.

At af första Mannen, som dem funnit, få någon uplysning häruti, är så mycket swårare, som de gått igenom flere händer, utan efterfrågande hwad det warit hafwer.

Förlåt mig derföre Herr Archiator och Riddare, at jag af nyfikenhet om sanningen deraf, med en så liten ting till beswär kommit.

Afwaktar benägit swar och med högaktning förblifwer städse

Högädle och Widtberömde Herr
Archiatorns och Riddarens
hörsamste tienare
A[nna] C[hristina] Lagerberg

Mariaeholm d[en] 9
December 1759.

Archiatorn
samt Riddaren af Kongl[iga]
Nord Stierne Orden
Högädle och Widtberömde
Herr Carl Linnaeus
i Upsala

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 350-351). [1] [2] [3]