Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2630 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 28 December 1759 n.s.
Dated 1759 4 dag juhl.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Åter har jag haft bref och samblingar ifrån H[err] Martin i Norrige.

jag öfwertygas alt mer och mer att spetälskan (Elephantiasis) och sura ben komma af matskar, som han sade oss i sitt förra.

Han continuerar att giöra samblingar af rön; och jag tillstår att om han endast kan afgiöra denna saken, hwar om ingen drömt, och som nu ser mig alt för trolig, så har han giort skiähl för sin tallrik, fast han i all sin dag aldrig mera skulle praestera. Tänk om en Fransos äller Engelsman skulle giort denna decouverten, huru det skulle liuda öfwer hela werlden. Det blifwer heder för wåra Societeter, augment af tyngd för wåra wettenskaper.

ibland samblingarne woro utom annat äfwen chonchae anomiae nästan lefwande, ty diuret i dem låg helt tydeligt. Chonchae anomiae äro tillförene aldrig sedda utom petrificerade (caput serpentis), man hade intet trot dem finnas i werlden. de hängde wid co-rallerne och jag fått alt som tienar till deras illustration.

Mannen borde aldrig blifwa annat än hållas till en sådan sporr hund äller observatör; han tol ondt och är infatigabel.

jag mins intet om jag skref senast, att jag haft bref från Biskop Menander, att H[err] Martin fått Ekenstubbiska stipendium, och att han får på det wistas hwar han will. jag wett dett stått ett par åhr ledigt. war god och hör äfter huru stort det är om åhret; kunne man på det negotiera några p[en]g[a]r för honom, så kunne han där underhållas och Academien få något wärdigt af honom.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1759
4 dag juhl.

upSUMMARY

Linnaeus has received letter and collections from Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
[presumably Martin to Linnaeus, 6 November 1759Letter L2624] in Norway. Linnaeus is persuaded that leprosy (Elephantiasis) is caused by worms, as suggested by Martin in his previous letter. Martin continues to make observations and, if he can settle this issue, has deserved his treat, should he not deliver any more results. If a Frenchmen or an Englishman should have made this discovery it should have been told the world over. This will bring honour to the Swedish society’s and present strong arguments for Swedish science.

In the collections was also chonchae anomiae, almost alive. Chonchae anomie has never before been observed other than as petrified.

Martin should always be used as an observer. He suffers evil [things] and is indefatigable.

Linnaeus has had a letter from Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
[see Linnaeus to Mennander, 28 December 1759Letter L2629] who has told him that Martin has been awarded the Ekenstubb scholarschip. Linnaeus asks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to find out how much money comes with it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 278). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 227-228   p.227  p.228.
2. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 324-325 .