Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2633 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 23 December 1759 n.s.
Dated d. 23 Decebr. 1759.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare,

En tämmelig stark känning utaf Jordbäfning hade vi här natten emellan d[en] 21 och 22 innevarande, vid pass kl. 12 och 15 minuter. Husen runkade så märkeligt at ei allenast fönstren skalrade, utan man kunde och tydeligen kjänna huru gålfven darrade, och dån hördes liksom flere vagnar skulle kjört på Sten-gator, fast mera groft. Skakningen varade en god minut, så at somlige som lagt sig hunno springa upp innan det blef tyst. Här tyktes den komma ifrån S[yd] O[st]. Vi ha redan fått höra at denna jordbäfning är kjänd på alla ställen rundt härikring. Starkast är den kjänd vid Landscrona och Saxtorp ½ mil härifrån; På det sednare stället har et kyrk-valf spruckit och i Landscrona hafva de ei annat trodt än at husen i nya staden skulle ramla öfver ändå, dock vet jag ei om de lidit någon skada.

Flere och flere Sjö-skador får man dageligen spörja efter de sednaste 2 ne stårmarne. En Köpman ifrån Helsingborg berättade at öfver 12 stora skjepp blifvit olyckelige innom Cattegatt. Jag nämnde uti mitt sidsta till H[err] Linnaeus at det Ängelska skjeppet Lord Cuningham som H[err] Agenten Kryger föreslagit at jag skulle följa på, har äfven förolyckats ei långt från Göteborgs skjären, så at endast någre man blifvit bärgade i slupen och nödgats med otroligt arbete följa stårmen ända til Uddvalla. Par svänska skjepp som samma tid utlupit hålles och före vara förolyckade. Landscrona-boernes profit utaf Deras lyckeliga Sill-fänge led ock af den sednaste stårmen ansenlig rabatt, ty ett helt fartyg lastat med Sill, som skulle föras hem från Varberg där de ha inrättat sitt fiske-läger, stöttes sönder vid stranden af Torreko, så at intet blef bärgat mer än fålket. De ha annars i såmmar varit rätt lyckelige, så at 3ne Köpmän som äro i compagnie fångat öfver 2000 tunnor Sill. Borgmästar Anderssons spådom tör nog bli sann, at sillen i slutet af dette Seculo, skal bli ymnog som för 200 år sedan.

Det lär vara bekant at den namnkunnige och Souveraine Borgmästaren Pihl i Helsingborg blifvit död för par månader sedan. Han afled några minuter efter det han visade Prof[essor] Rosen för tunnor tusend och hotade piska ut honom med kjäppslängar, efter han ei ville försäkra honom at snart bli restituerad. Han dog utaf en Vomica in cavitate pectoris. Hans ägendom ska stiga öfver 3 tunnor guld.

Nu har jag på 14 dagar ei haft den minsta känning utaf min hufvudvärk, och håppas med Guds hjälp aldeles slippa den.

Sädespriset i Skåne är nu: 1 tunna Råg 7 a 8 d[ale]r S[ilfver]m[yn]t och 1 t[unn]a Korn 6 a 7 d[aler] S[ilfver]m[yn]t.

Den sidsta Sjö-bataillen vid Quiberon hålles före at vara rätt känbar för Fransoserna, hälst efter det säges at de franske Kaparne som uppehållit sig utan för Categatt redan fått ordres at begifva sig hem. Somlige gissa at Fransoserne äro rädda det de af lyckan så hetsigt tiltagsne Ängels männen skulle företaga sig någon landstigning, samt at de därföre behöfva alla sina fartyg at bevaka Kusterne.

Däremot säges at Kongen i Preusens sidsta mistning ei skal vara så betydande, som det i förstone gafs ut, utan at Han ännu skal vara aldeles combattant med de Österrikiske och Ryssarne.

Vintren är nu ei så stark som den var för par veckor sedan, då de begynte skrabba med släde.

Hos nådiga Frun och Mamsellerne anhåller jag om min ödmjukaste hälsnings förmälan, och har äran med djupaste vördnad in til min död at framhärda,

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens,
ödmjukaste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander

W[ästra] Carleby d[en] 23 Dece[m]br[is]
1759

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports a fairly strong sensation of an earthquake here the night between 21st and 22nd December at about 12.15. It lasted a full minute.

It was later heard that the earthquake was strongest at Landscrona and Saxtorp a half Sw. mile from here. A church arch was cracked at the latter place.

After the last two storms several disasters have been reported. 12 large ships have been lost in Kattegat. The ship, Lord Cun[n]ingham that agent Kryger [Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
] suggested Solander should sail was lost near the Gothenburgh skerries and only a few men were saved. The Landscrona people have lost profits of their herring fishery after a ship was wrecked at Torreko [Torekov]. Otherwise they have been rather fortunate this summer, Mayor Andersson’sAndersson, Swedish. Mayor,
Landskrona?
prophecy concrning the availability of herring in the sea will likely come true.

The Mayor of Helsingborg Petter PihlPihl, Petter (1704-1759).
Swedish. Jurist and politician, Mayor of
Helsinborg.
died some months ago just after being in rage with Professor Rosén [Eberhard RosenbladRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
].

Solander tells that he since a fortnight has no feeling of headache.

He reports that the French seem to have suffered much in the last sea battle at Quiberon.

The King’s of Prussia [Frederick IIFrederick II, (1712-1786).
German. Reigned from 1740.
] last loss was, however, not so considerable.The winter is now not so strong as a couple of weeks ago.

Solander sends his greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 105-106). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 65-69 .