Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2657 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 30 January 1760 n.s.
Dated d. 30 januarii 1760. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens Råd,
Prèsident, Gouverneur, academiae Canceller,
Canceller af K[ongl]. M[aj]ts orden &c;

För nådigst communication af Adansons tackar jag underdån[igast] ödmjukast.

Liksom det är med oss, att, wij wid wissa ungdoms åhr, och för än wij kunna tala manligen, falla wij i tung brot; äfwen så är med erudition, at då wij äro emällan 20 och 30 åhr tycka wj oss wetta och förstå alt; men äfter hand blifwa wij alt mer och mer öfwertygade om wår ofullkomlighet; åtminstone war aldrig jag mera öfwertygad om min lärdom än då jag war 24 åhr.

H[err] Adanson tyckes mig wara wid detta skedet. Han har sedt mina fragmenta Methodi naturalis uti Philosophia Botanica, och dem sätter han i Systeme; så snart han funnit quadraturam circuli äller perpetuum mobile, hwarföre han den sig har så länge förbehållen. Han tyckes mig wara af dem, qui vehementius latrant, quam mordent. Han har sport af min otacksame Missa, att genera gräntsa på 2 sidor, men Missa lärde som dufwan att bygga bo af Skatan, och trodde att af de 4 förste quistars läggande förstå hela bygnaden, därföre det ock gick där äfter. Intet blifwer Adanson farlig för mig!

Nu arbetar jag stadigt på 3die tomen af Systemet, där wid jag får städse citera och nyttia Eders Excellences Museum, som nu kommer makalöst till pass.

När jag trotnar wid detta, ombyter jag med Lexicon Botanicum, det jag conciperat lättare än Adanson sitt wärk, men finner dageligen at det blifver ett alt drygare och drygare wärk, än man förmodat, om man skall uptaga alla ord och termer, samt dem definiera, så jag frucktar at det går ej an i dylikt, att utelämna något. Får nu se om jag öfwerwinner det, äller det mig. Åtminstone är det icke ett äller tu åhrs arbete, ehuru jag trodt mig wetta det mästa förut.

En enda Concha anomia har jag fått från Norrige med nästan lefwande diur uti, som aldrig tillförene warit sedt, och är ganska åtskildt från alla andra Muslors kräk.

Jacquin, som rest på Kejsarens depence har lärt att tiusa ormar; han tuggar en Indianisk rot och spottar på ormen; då ormen blifwer stel och kan intet mer kröka sig äller bitas.

Prof[essor] Kalms 3die tome af des resa, som nu tryckes, har sannerligen många artiga saker, fast han, som jag, har sitt egit sätt att skrifwa. Men jag plåckar med nöje några blomster på ängen, fast ej alla wäxter som stå där omkring äro lika vackre.

Förblifwer med den diupaste och ouphörligaste wördnad
Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmjukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 30 januarii
1760

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for Michel Adanson’sAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
book [Linnaeus refers to the Histoire naturelle du SénégalAdanson, Michel Histoire
naturelle du Sénégal.
Coquillages. Avec la relation
abrégée d'un voyage fait
en ce pays, pendant les années
1749, 50, 51, 52 & 53, etc.

(Paris 1757).
].

He writes that young people in their twenties seem to know and understand everything in the world, and Linnaeus points to himself as a good example. First after a certain age people start to understand their own imperfection.

Adanson seems still to be in the early phase. He has learned some things from Linnaeus’s Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
, and now he makes a total system out of them. Adanson has learnt from the ungrateful Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeus’s first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus will have nothing to fear from Adanson!

Linnaeus informs that he is working on the third volume of the System [Linnaeus refers to the mineralogy part of the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published] and is grateful for the use of Tessin’s museum [Linneaus means the Museum TessinianumLinnaeus, Carl Museum
Tessinianum, opera illustrissimi comitis
Dom. Car. Gust. Tessin [...]
collectum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 1081.
].

Linnaeus is also working with the Lexicon Botanicum and finds that it will be a more extensive work than anticipated and will take more than two years to complete [Linnaeus refers to the proposal, put forward by CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published].

Linnaeus writes that he has received only one Concha anomia from Norway. [In 1759 Linnaeus received letters from Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
with several natural history specimens, see Martin to Linnaeus, 30 JulyLetter L2550, 4 SeptemberLetter L2588, 2 OctoberLetter L2608 and 6 NovemberLetter L2624].

He also writes that Nicolaus Joseph von JacquinJacquin, Nicolaus Joseph, baron von
(1727-1817). Dutch. Botanist. In
1755 at the order of emperor Franz I of
Austria he went to the Antilles and
South America. In 1763 he became
professor of mineralogy and chemistry at
Chemnitz, later professor of botany at
Vienna and director of the botanical
garden at Schönbrunn. Correspondent
of Linnaeus.
has learned how to charm snakes.

Linnaeus comments on Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
third volume of his journey that is being printed now [Linnaeus refers to the En resa til Norra AmericaKalm, Pehr En resa til Norra
America, på Kongl. Swenska
Wetenskaps Academiens befattning, och
publici kostnad
, I-III (Stockholm
1753-1761). Soulsby no. 2586a.
, vol. III was published in 1761].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 20). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 57-61   p.57  p.58  p.59  p.60  p.61.