Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2660 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 16 January 1760 n.s.
Dated d. 16 Jan. 1760.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga]
Nordstjärne Orden,

Föga hinner jag aflägga tackäjelse för en välgjärning innan Herr Archiatern öfverhopar mig med flere. Jag har föga hunnit betyga min tack samhet för Herr Archiaterns befordran til Piperska Stipendium, innan jag uti Herr Archiaterns sidsta bref får emottaga en present utaf 100 d[ale]r k[oppar]m[yn]t. Jag kallar det med rätta en skjänk utaf Herr Archiatern, ty igenom Hans godhet har jag ei allenast fått behålla Stipendium Regium, utan ock nu ärhållit det med tilökning. At rätt förklara min tacksamhet så at det skulle svara emot min vilja, kan jag intet, ty jag finner mig mera vördnad skyldig Herr Archiatern än jag skulle med ord kunna uttrycka. Den beständiga högagtning och Respect för Herr Archiatern, som skal följa mig in til grafven, är det enda hvarmed jag kan bemöta så mycket gått.

Jag har ock äran at ödmjukast tacka för den goda Nyårs-önskan och ordonation mot min ledsamma Qvartan. Efter jag nu sluppit febren bör jag fråga om det icke är nog, at jag framdeles brukar en sats Chinamos; eller om jag äfven bör bruka Decocten.

Nu följer Gr[efwe]Pipers bref tilbakars. Mån det är nog at jag skrifvit och tackat, eller mån jag bör resa dit, efter jag vistas på orten! Jag rådfrågar Herr Archiatern såsom min säkraste välgynnare.

Vintren har nu på några dagar varit så stark at sundet tilfrusit. De ha redan kjört öfver med släde och en myckenhet Deserteurer öfver kommit. De sednare hafva nästan förbittida börjat denna vägen, så at det säges at rätt många omkommit. En hel vagt-parade af ett tyskt Regemente skal på en gång gått från Kjöpenhamn til Malmö. Vist är det alla dagar hafva Danska Soldater skåcktals gått här förbi. Åtskillige hafva låtit leja sig til Ryttare, förmodeligen i afsigt at snart komma til Pommern och då våga samma coupe, ty de fläste äro tyskar. Så snart Vintren började blifva stark, så skickades alle Preusiske fångarne ifrån Malmö och Landscrona til Christianstad, på det de ei skulle få tilfälle at rymma.

Här har gått ett rykte at Krigsfålk opp ifrån Landet skulle nu i vinter komma hit ned til Skåne och här läggas i Vinter-Kvarter; detta har gjort at Spanmålen nu stigit något litet; Rågen til 26 a 27 d[aler] k[oppar]m[yn]t och Kornet till 24 d[aler].

Hos Nådiga Frun och Mamsellerne anhåller jag om min vördnads förmälan.

Med djupaste vördnad har jag äran in til min död at framhärda
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Dan[iel] C[arlsson] Solander

Wästra-Carleby d[en] 16 Jan[uarii] 1760.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for having received a present of 100 daler copper coins enclosed with a letter from Linnaeus [this letter ahs not come down to us] in addition to the Piper stipend. He also thanks for the New Year wishes and for a prescription against malaria. He is now free from the fever.

Solander will be advised if he should also go and visit Count Piper [Carl Fredrik PiperPiper, Carl Fredrik
(1700-1770). Swedish. President of the
Swedish Judicial Board for Public Lands
and Funds. Son of Carl Piper, father of
Carl Gustaf and Fredrik Thure
Piper.
or his son Carl Gustaf PiperPiper, Carl Gustaf (1737-1803).
Swedish. Chamberlain at the Swedish
Court. Son of Carl Fredrik Piper and
brother of Fredrik Thure Piper.
] after having written a letter of thanks.

Solander tells that the Sound is now frozen. Deserters and a German regiment have crossed from Copenhagen to Malmö. Prussian prisoners were moved from Malmö and Landscrona to Christianstad so that they should not be able to escape.

He transmits a rumour that military forces from upper Sweden would come to Scania for the winter, which have made corn prices rise a little.

He sends his greeting to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 109-110). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 70-73 .