Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2663 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 15 June 1760 n.s.
Dated den 15. Junii 1760.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm den 15 Junii 1760.

Wälborne Herr Archiater, och Riddare.

Brusset och Lyon är åter upqwicknad, som af hosfogade bref sees. Af Herr Archiatrens och Riddarens wärda hand wäntar jag innehållet till mitt tillgifwande swar.

Min K[iära] Hustrus och min tacksamhet är oändelig emot Herr Archiatren och Riddaren, samt dess Fru, för all oss bewist höflighet, under wår sidsta Upsala färd.

Med oföränderl[ig] högakt[n]ing och vänskap framhärdar jag
Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
pålitelige tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 154-155). [1] [2] [3]