Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2672 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 1 January 1760 n.s.
Dated den 1. Jan. 1760.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden,
gunstigaste befordrare,

Detta nu började och otaligt många följande Åratal, vare för Välborne Herr Archiatern beständiga glädje-dagar. Ingen oro och intet bekymmer rubbe Herr Archiaterns jämna förnöjelse, utan ämnen til ro och fägnad förnye stundeligen Herr Archiaterns munterhet och krafter, til fäderneslandets och hela den lärda verldens vanliga nytta, heder, fägnad och förundran. Vår Nord sakne sent eller aldrig ett så stort Ljus! Ingen kan ifrigare eller med mera alfvare anropa Allmagten om Herr Archiaterns välmående, än jag, som ei allenast uti Herr Archiatern äger min största och säkraste gynnare, utan ock igenom Herr Archiatern har at vänta min förnämsta befordran. Ja, Herren som i desse ombyteliga tider allena är oombytelig upfylle min trogna oh innerliga önskan!

At alt framgent få vara innesluten uti Herr Archiaterns omvårdnad och njuta frukten utaf Dess godhet och beskydd skal vara min högsta åtrå, och är det hvarom jag på det ödmjukaste anhåller. Ingen ting skal kunna förblinda mig ifrån at med största trohet och djupaste vördnad in til min död framhärda,

Välborne Herr Archiatern och Riddarens,
ödmjukaste och lydigaste
tjänare
Daniel C[arlsson] Solander.

Wästra Carleby den 1 Jan[uarii]
1760.

upSUMMARY

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 107-108). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 69-70 .