Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2673 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 1 January 1760 n.s.
Dated d 1 Januarii i stor hast. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min älskade Herre

Igår fick jag M[in] H[erre]s wackre Insecter, wähl conditionerade och conserverade. Jag tillstår att jag fant mera nöje af dem, än af någor annor sambling, som jag fått ifrån Europa. De wisa att M[in] H[erre] är mästare att gifwa acht på insecter och promittera oss uti M[in] H[erre] en som med tiden lärer anseligen föröka denna wettenskapen, hwar till jag som ständigt måste ligga i staden ej har tillfälle. jag är M[in] H[err]e för dessa oändeligen obligerad. juhlwäsendet gifwer mig ej tid att nu gå noga igenom desse; jag will allenast fugitivis oculis visa hastigast namngifwa, de andre då jag får äga mig sielf.

1. Silpha Seminulum.
3. Dermester Pilula [----.-----]
50. Cimex calmariensis novus.
51. Cimex laniarius novus . [-----]
116. Tipula calmariensis nova. [-----]
20. Attelabus thorace cornuto. Är så underlig att jag fruktar det han är ett monstrum. frågas om mer än den ena någonsin blifwit sedd, äller om man kan få en hehl till?
28. Elater buprestoides är ett ganska underligit insect, men måste wähl wara elater, äfter thorax på sidorne postice är dentatus; som elateres. jag undrar om han har tanden wid apicem pectoris.
26. Mordella paradoxa. Denna blef för ett äller tu åhr sedan funnen i tyskland, men som det war endast specimen, wågade ej author att gifwa mig annat än figur. jag war då ej i stånd att säga till hwad genus ett så underligit insect hörde; nu ser jag att det är positive en Mordella. Detta insect war wärt 1 ducat 2 bröder emällan; och fägnar mig mer än 100de andre.

Gud wälsigne Eder och gifwe M[in] H[err]e ett wälsignat åhr till många insecters upfinnande. jag förbl. med all ärkiensla

Min Herres
lydige tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1760
d[en]1 Januarii
i stor hast

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 223-224).