Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2674 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1760 n.s.
Dated 1760 d. 1 januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ong]l. M[aj]ts och Riksens
Råd, Praesident, Gouverneur, Academiae
Canceller sam[t] Riddare och Canceller
af alla Kongl. M[aj]tsorden.

Denna dagen firas Gud och Eders höggrefl[ige] Excellence af mig och hela mitt hus till årlig hogkomst och diupaste ärkientsla för all den nåd min Gud mig förlänt, hwar ibland den aldra största warit att han täckts genom Eders höggrefl[ige] Excellence. draga mig up utur stoftet och gifwa mig och de mine alt rikeligit underhåll och heder, hwar för utan jag än sutit en usel menniska i mörkret.

Hwar enda dag blifwer mig alt dyrare, som Capitalet fördubblas och tiden knappas för min ouphörliga tacksamhet och wördnad. Den alsmächtige Guden som brukt Eders Excellence at giöra så mig, som så månge andre sälle, har ock, Honom ährat, haft städse Eders Excellence uti sin mächtiga hand, at all afgrundens afwund icke kunnat röra ett enda hår på den, Han tagit i sin protection; samt där jemte på Eders Excellence wisat, att han rätt så wähl kan giöra det swaga segt, som han ofta giort det starka bräckeligit. Jag giör mig ock aldeles försäkrad, att den Gud, som brukat Eders Excellence till så mycket godt, han läror ock aldrig underlåta att wårda sig om Eders Excellences sällhet och krafter, hwar om med mig hwar ärlig swensk fäller trogna böner.

Gud alsmächtig afwände den dagen att jag någonsin skulle sakna Eders Excellence och där med alt mitt lius, utom hwilket jag warit ett mörkrets barn. Så länge min tunga kan röras skall jag aldrig under låta att prisa Eders Excellences högsta nåd och min tacksamma wördnad skall föllia mig neder i den mörka grafwen.

jag lefwer och dör
Eders höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 1 Januarii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 56   p.56.