Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2681 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 February 1760 n.s.
Dated 1760 d. 22 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Nu har commissarien Clerck hederligen afritat de mäste Papilioner för Hennes M[ajestä]t, som ingen kan se utan med hiertans rörelse och affection för deras prydsamhet skull.

Då Hennes M[ajestä]t war i Upsala föredrog äfwen jag dessas afritning. Hennes M[ajestä]t resolverade att H[err] Clerck skulle få dem afrita för Hennes Museum det jag beskrifwit, och at ètats secreteren Baron Düben skulle betala dem stycke wis.

När nu H[err] Clerck afritat dem, har han begynt låta sticka dem i quarto och ärnar utgifwa dem såsom sitt egit wärck och som 2dra tomen af sine egne Papili[oner][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
, hwar om jag fick spöria och warna[de][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
honom på det högsta med bref. Ty jag ser intet annat än Hennes M[ajestä]t lärer fatta saken som woro hon bedragen, hälst Hennes M[ajestä]t är nog jarloux sielf altid om sin sambling.

jag har bedit honom för alt heligt icke wåga en sådan coupe; ty Hennes M[ajestä]t, som är så mycket upeldad, torde här öfwer rifwa himmel och jord, och torde där till hafwa alt siäl i werlden.

Om H[err] Clerck råkar min K[iäre] Br[oder], som jag honom befalt, så gif honom goda råd, som kunna stå i blidt och oblidt wäder. Lät ej wetta för honom at jag här om skrifwit.

Lätt mig wetta om M[in] Br[oder] gaf min Ryttare de 3 plåtar, jag senast begiärde, så skall jag straxt sända dem öfwer med posten.

Hwad nytt i lärda werlden? jag ligger uti obscuro.

Min wördnad hos Nådiga fru Syster.

förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke och lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[ie] 22 febr[uarii]

Archiatern
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stock[holm][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]

upSUMMARY

Carl Alexander ClerckClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
has drawn most of the Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] butterflies, and it is very well done.

Linnaeus had talked to the Queen about it during her visit to Uppsala, and the Queen had decided that Clerck would be commissioned to draw them for the catalogue of her museum . [Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
] and that Joachim von DübenDuben, Joachim von . would pay a fixed price for each

When Clerck has drawn them, he has begun to have them cut in order to print them and publish them as part two of his own work. Linnaeus has warned him against that enterprise, which must arouse jealousy on the part of the Queen. She is hot-tempered, so anything could happen.

If Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
sees Clerck, also he should warn him and give him some safe advice. However, Bäck should not let Clerck know that Linnaeus has informed Bäck.

Linnaeus asks Bäck if he had paid the horseman. If so, Linnaeus will pay Bäck back by the next mail.

The letter concludes with a question about what is happening in the scholarly world, and with regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 78-79   p.78  p.79.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1]