Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2683 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 20 February 1761 n.s.
Dated 1761 d. 20 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

får iag lof bedia M[in] H[erre] wid tillfälle hos Kongl[iga] Wettenskaps Academien proponera H[err] Archiater Gorter i Petersburg till Ledamot. Han är en alt för artig, curieux och lärd karl, som skrifwit Institutiones Botanicas, Floram Gelricam och en hehl hop annat. Genom honom hafwa wij fått den Chinesiska Rhabarbaren, som är different ifrån den Tartariske. Han wäxer här rätt wähl, och mycket annat. recommendera honom på mine wägnar hos Herrar Collegas på det wördsamaste.

jag är
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 20 febr[uari]

Kongl[iga] Wettenskaps
Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 261). a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 326   p.326.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 232   p.232.