Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2688 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 12 February 1760 n.s.
Dated 1760 d. 12 Febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag tackar för Snellmans tractat om skott-siukan; jag estimerar [ej] detta wärk, ty jag har knapt sedt så enfaldigt wärk någon sin tryckt. ingen bonde kunne skrifwa och tänka uslare. Denna siukdom, som fordom warit allmän i Europa, tyckes retirerat sig åt werldsens ända. Det som giör siukdomen är Furia infernalis Syst[ema] nat[urae] och liknar nog nära en pihl. uti de Upsala acter som nu tryckas hafwa wij en den artigaste historie här öfwer, som kan önskas. Hwad curen angår, wet jag intet; jag är ej projectmakare; mindre skräflar jag när jag intet wet. till praeservativ lärer wara det samma som emot andra pilar, om någon kan giöra sig hård. när någon blefwit af denna skuten, är ense rescindendum ne pars sincera trahatur, souveraint, allenast man har coragie, men straxt ty om 2 a 3 minuter är ofta patienten död. Sedan han standt blifwer ofelbart samma cur som emot andra ulcera telephia et cachoëtica.

Vale.
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1760 d[en] 12 Febr[uari]

Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for an article by Gerhard SnellmanSnellman, Gerhard (1724-1771).
Swedish. Assistant vicar, Tervola,
Finland.
on the “skott” [or “skått”] disease [<i<Beskrifning öfwer den i Kemi socken och Terwola capell gångbara skått-sjukanSnellman, Gerhard Beskrifning
öfwer den i Kemi socken och Terwola
capell gångbara
skått-sjukan
(Stockholm,
1759).
]; he finds it extremely foolish.

This disease was previously common in Europe. It is caused by Furia infernalis and resembles an arrow. An observation on it will be published in the transactions of the Upsala academy [Linnaeus means the the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
;the observation was written by Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
but was not published until 1773 in "Furia infernalis"Solander, Daniel "Furia
infernalis, vermis, et ab eo concitaro
solitus morbus, descripti", Nova
Acta Regiae Societatis Scientiarum
Upsaliensis
44 (1773), 44-58.
, because there was an intermission in the publishing of the transactions from 1751 to 1772]. Linnaeus does not know how to treat the disease. A preservative could be the same as used for other kinds of arrows, namely to quickly remove it with a knife since the patient otherwise will die within 2 to 3 minutes. The cure thereafter was the same as for malignant wounds.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 321-323   p.321  p.322  p.323.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 229-230   p.229  p.230.