Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2705 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 30 April 1760 n.s.
Dated 30 April 1760. Sent from Cadiz (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Cadiz d[en] 30 April 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af
Kongl[ige] Nordstjerne Orden.

Jag försummade min största och käraste skyldighet, om Jag ej straxt vid min lyckliga framkomst till ärnad ort gaf H[err] Archiatern, min förnämsta och mäst vördade Gynnare, berättelse derom. Wi lyftade ankar d[en] 29 Februarii utan för G[öte]borg. Nästan beständiga motvindar, starka och farliga stormar gorde vår resa både långsam och besvärlig, och fruktan för fiende gorde oss orolige sedan vi genom stormarne blifvit skilde så väl från vårt Convoj skepp Fregatten Fama som vår Camerat OstIndiska Skeppet Prins Carl. Wi anlände änteligen i förgårs morgon Kl[ockan]n 1/2 8 lyckligen här på Cadiz Redd. Jag så väl som min Rese Camerat må Gudi Lof nu väl så väl som under hela resan fast jag under de första åtta dagar var något yr i Hufvudet jemte vämjelse för mat. Med vidare berättelse om en vidrig resa will jag ej plåga Herr Archiatern, men borde i dess ställe roa med några nyttiga observationer. Siöns besvärligheter hindrades aldeles att söka dess invånare. De endaste Diur Jag fick se voro några foglar på långt håll hvarom mer en an gång. Inga Hafsväxter hvarken sågos eller kunde sökas. Här i land hafva adress visiter och mina saker i ordning ställande, hvilka jag nu på stunden fick från skeppet, hindrat mig från mina största nöjen. Jag måste dock berätta ett fynd som behöfver H[err] Archiaterns uplysning. På Svenska Consulns Pulpet fant Jag i dag en quist med 2ne präktiga blommor af en ört hvars frön en Skeps Capitain här hemfört från Lima och updragit. Quisten står nu i vatten under min hastiga och ofulkomliga inquisition ty jag ser straxt att jag förlorat mycket på det enda Året Jag varit skild från H[err] Archiaterns angenäma och nyttiga undervisning. Tiden är ock kårt att Jag som hastigast får berätta något hälst hon ej passar på minsta sätt till någon Caracter i H[err] Archiaterns system.

Nu hinner Jag ej mer ej eller vill Jag taga sönder blomman innan Jag får se hela ståndet. Frö häraf har Consul Bellman låfvat skaffa mig: mer och nogare får jag beskrifva härnäst emedlertid täckes Herr Archiatern ursäkta hastigheten och en Barbarisk Latin men bättre något än intet.

Om H[err] Archiatern täckes hedra mig med någon skrifvelse så lägges det under Couvert à Messieurs Cayla, Solier freres, Cabanes & Jugla à Cadiz. De äro mina Commissionairer och veta altid hvar att råka mig med bref här i Spanien. Jemte min vördnad till Nådiga Frun och unge H[err] Carl har Jag den äran oaflåteligen framhärda

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Jag bör ej glömma berätta det Jag redan ätit mig mätt af öfvermogna Smultron utom alt slags grönt. Hettan är ock redan åtminstone för mig plågsam.

Societati Regiae
Scientiarum
Upsaliae.

upSUMMARY

After leaving Gothenburg on 29 February 1760, bad weather separated Clas Alströmer’sAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
ship from her fellow East Indiaman and their escort; she made Cadiz Roads two days ago at 7.30 am. He was dizzy and averse to food for the first eight days but he and his travelling companion are now well. The sea was too rough for natural-history observations; he saw only distant sea birds on more occasions than one. Now on land, he has made a find about which he needs information: a plant with two splendid flowers raised from seed brought from Lima by a ship’s captain and growing on the Swedish consul’s [presumably Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
] roof. [The plant was Alströmeria pelegrina, named by Linnaeus and described in Planta AlströmeriaLinnaeus, Carl Planta
Alströmeria
, diss., resp. J.
P. Falck (Uppsala [1762])
]. It is now in water under his scrutiny and, time being short, his account is hurried; it does not in the least accord with any character in The System [Alströmer refers to the Systema naturae].

Consul Lenman [presumably miswriting for Bellman] has promised him seeds. He promises Linnaeus a fuller account later and asks him to excuse the haste and barbaric Latin of what he writes.

Should Linnaeus write, his letter should be addressed to Cayla, the brothers Soliere, Cabanes & Jugla at Cadiz. He sends his respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and a greeting to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

P.S. In a postscript he writes of having eaten copiously of wild strawberries and of heat that he finds oppressive.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 57-58). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 20-21   p.20  p.21.