Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2712 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 17 April 1760 n.s.
Dated d. 17 Apr. 1760.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige Befordrare

Tvänne påstdagar har jag nu å rad haft obehageliga tidningar om min K[iäre] Fars sjukdom. Gud gifve at den icke må hafva någon svår påfölgd. Jag är rädder at det är Vatnsot, i synnerhet som Scrotum äfven blifvit hårdt och spändt. Igenom min Farbror lärer ock min K[iäre] Far tagit sig frihet at consulera Herr Archiatern, då utan twifvel någon utförligare beskrifning måtte vara lämnad än den jag fått. De nämnde först först at Buken var stinn och hård, och sedan ät äfven Scrotum blifvit spändt. Skulle Herr Archiatern finna något som kunde vara tjänligit så hvad Medicine som Diaet angår, så anhåller jag på det ödmjukaste at Herr Archiatern täkkes lämna dem del däraf. Olyckeligt är det ock at nu ingen Provincial Medicus finnes i Landet.

Jag tackar ödmjukast för brefvet af d[en] 4 hujus.

Nu idag har jag skrifvit til Malmö efter Pass at få resa öfver Sundet. Det Svänska Örlogsskjeppet som skal convojera skjeppen till Ängland, ligger i Landscrona; när jag sidst var i staden talade jag med Capitain Rabe som förer det, han sade sig ha fått ordres af d[en] 1 Maji vara i Helsingör, ty convoyen skal i början af månaden gå därifrån, så framt Skjären blir öppen så at Köpmans Skjeppen slippa utifrån Stockholm.

Våren börjar nu här nedre mera hasta, än det liknade sig för par eller 3 veckor sedan; Dock ha Krusbärsbuskarne ej ännu visat sina blad. Nu kjöra det likväl upp sin jord.

Biståckarna täkkas här öfver vintren med tårf, och nu i förr går togs den af, då under tårfven på Ståckarna kröp eller rättare sprang en hel hop Lepisma sacharina. At få se om det voro allmänt, har jag idag varit ut i byn på alla ställen där tårfven ännu låg kvar, och allestans i synnerhet där tårfven var fuktig fans den i myckenhet. I början kom jag [ei] ihog at det var Honungen som låckat dit henne, utan trodde at den rätta skulle endast hunnit til Städerne, och at denna skulle vara ett annat Species, men den är aldeles den samma, och är förmodeligen af gammal Svänsk Stämma, ty Bönderna säga sig altid om våren hafva sedt detta silfverhvita Kröpet vid sina Bistockar.

Lepisma terrestris beskrifves nuda, men i charactere generico står at corpus skal vara squamis imbricatum. Här ikring måtte intet de allmänne Grodorne finnas, ty ännu hafva inga Grodor låtit höra af sig.

Innan jag lämnar Skåne skal jag ha den äran at öfversända den lilla delen af calendarium florae som jag kan få observera, men den blir rätt klen, ty utom det at här finnes så få trädslag och inga Plantae nemorenses, så förstår fålket sig nästan ingen ting på foglar, at jag kunde få rätt på Deras flyttning, som likväl sig nästan ingen ting på foglar, at jag kunde få rätt på deras flyttning, som likväl här borde bäst kunna observeras.

Hos Nådiga Frun och Mamsellerne anhåller jag om min ödmjukaste vördnads förmälan.

In til min död har jag äran at med djupaste vördnad
Framhärda
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander

Wästra-Carleby d[en] 17 Apr[ilis]
1760.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of. fol. 116v
].
P.S. Jag vågar mig än en gång anhålla at hos Herr Archiatern at han täktes vara så gunstig och meddela min K[iära]ste Far, ordonation emot hans Sjukdom. Är det Vatnsot så härrörer den hel vist af Skjörbjugg och slappa fibrer. Han bör påminna om motion, och hvad som kan förekomma den farliga men mycket commode samkade Skjörbjuggen.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 115v
]
Natten emot igår har Fru Professorskan Bring i Lund, aflidit af Lungsot.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports unpleasant news about his father’s [Carl SolanderSolander, Carl (1699-1760).
Swedish. Dean of Piteå. Amateur
scientist. Father of Daniel Solander.
Members of Maupertuis’ and Anders
Celsius’s expedition visited his
vicarage in 1737 and 1737.
] disease. He fears for dropsy since the scrotum has become hard and stretched. He asks Linnaeus for advice although he has learnt that his father already has done so through Solanders’s uncle [Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
].

He thanks for letter of 4 April [this letter has not come down to us].

Solander has requested passport to cross the Sound and has been informed by Captain RabeRabe, Swedish. Sea-captain. , who has been ordered to be in Helsingör on the 1st of May, since the convoy should sail in the beginning of that month.

He reports that spring is beginning to haste.

Solander tells that the beehives are covered with turf over winter. When the turf was taken off a crowd of Lepisma sacharina [silverfish] appeared; he observes that those appear everywhere when the turf is taken away.

He reports that the common frogs seem to be lacking in the area.

Before he leaves Scania he will send the small part of “Calendarium florae” that has been possible for him to observe.

Solander sends his greetings to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

PS. He asks again Linnaeus to give his father a prescription for his illness.

In the left margin of the first folio sheet Solander tells that professor Bring’s wife [Linnaeus refers to Maria Beata BringBring, Maria Beata (1729-1760).
Swedish. Wife of Sven Lagerbring,
daughter of Jacob Lagercreutz. Her
husband was ennobled Lagerbring in 1769.
, wife of Sven LagerbringLagerbring, Sven (1707-1787).
Swedish. Professor of history, Lund.
Married to Maria Beata Bring, born
Lagercreutz.
] in Lund has passed away.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 115-116). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 88-91 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of. fol. 116v].
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 115v]