Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2719 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 8 April 1760 n.s.
Dated 1760 d. 8. April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Åbo (Finland). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Min Heders Broder.

Unge Martin, som M[in] H[err] Broder war så gunstig och skaffade Stipendium, håller sig ännu i Norrige wid Bergen, där han tänker blifwa till middsomaren, ock så komma tillbakas hit till upsala.

Han har giort rätt artige decouverter där uppe; funnit Tamarix, wildt wäxande, Digitalis och flere.

Besynnerligen har han arbetat uti Molluscis Zoophytis, Corallis och andra vermibus. Där har han giort ett par decouverter för medicinen, som äro af stort wärde, näml[igen] om rätta orsaken till Spetälskan och sura ben. Han har först fått igen i naturen de åtskillige Conchas anomias vivas, med sine underlige diur, dem wij hafwa allmänt i petrificater och aldrig sedts i cabbinetter.

Med ett ord han har wärkeligen giort mycket gagn i wettenskapen. Han skrifwer och beklagar sig att han har inga p[en]g[a]r, och wett ej till gång till under håll. jag anmodade därföre H[err] secr[eteraren] Wargentin att wettenskaps academien skulle praenumerera på det stipendium M[in] H[err] Broder war gunstig och skaffade honom; men får till swar att ingen i stockholm har correspondence på Bergen och kan altså ingen draga där på p[en]g[a]r; Karlen woro wärdig att hielpas och der woro synd att han skulle förgåss där. Wet min H[err] Broder någon hielp? hwar utbetalas hans stipendium? Huru skall man bära sig åht?

jag förblifwer
Min Heders Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala, 1760
d[en] 8 april[is]

[address]
Biskopen öfwer Åbo stift
Högwördige H[err] Doctor Carl Menander
Åbo
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him about Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
, who Mennander helped to get a scholarship. Linnaeus writes that Martin, who is still in Bergen, plans to return to Uppsala after midsummer. Martin has made some major discoveries, like finding tamarix growing wild and digitalis. Martins has worked especially with molluscs, zoophytes, corals and other vermibus. Martin has also made some major medical discoveries like the origin of leprosy and ulcera cachaetica and he has found conchas anomias vivas. Linnaeus writes that Martin has contributed to science, but he has now financial problems and Linnaeus writes that he has contacted the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
, 1 April 1760Letter L2723] to ask for support from the Academy, but Wargentin has replied that none in Stockholm corresponds with [someone in] Bergen, so therefore money cannot be sent there. Linnaeus asks Mennander for ideas on how to help Martin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 279-280). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 325-326 .