Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2722 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 2 April 1760 n.s.
Dated d. 2 Apr. 1760.. Sent from Västra Karleby (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater, Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
gunstige Befordrare,

I anledning utaf Herr Archiaterns tillåtelse har jag tagit mig frihet at til Herr Linnaeus öfversända fulmagt at emotta Stipendium Piperianum. Herr Archiatern är mer än gunstig som behagar villja åtaga sig besväret med Dess öfversändande; det lär väl bäst kunna ske igenom samma contoir som mina förra pengar öfverstyrdes, nemligen Herrar Branders och Spaldings, ty de hafva äfven i Stockholm sitt växel-contoir; Men om jag får anhålla så täckes Herr Archiatern tils framdeles behålla pengarne kvar hos sig; sedan jag själf kommit fram til London så kan jag bäst se på hvad sätt och igenom hvilka jag fördelagtigast kunde få dem ut, då jag torde därom få påminna. Nu har jag emedlertid bedt Herr Linnaeus, at i fall någon del af detta Stipendium strax kunde fås ut han då ville sända mig ned hit med påsten ungefärl[ige]n 150 d[aler], ty jag är oviss om jag kan hemifrån få svar på det bref, hvaruti jag påminte om litet pengar, innan jag bör resa. I fjol våras då jag reste tog jag ei mera med mig än jag nödigast kunde behöfva til Resepengar, och ehuru jag här nedre ei kåstat något på mig, så behöfver jag dock litet Recrutera.

Ödmjukaste tacksäjelse aflägger jag för 2ne Herr Archiaterns gunstiga skrifvelser, och de märkvärdige underrättelserne. Jag undrar at Mag[iste]r Bergman vågar söka Secreterare–sysslan vid Vetenskaps Societeten så länge Herr Archiatern ei afsagt sig den.

Här nedre går så långsamt med våren, at det föga gick långsammare 1740. Nattfrosten är så stark at Dag-mäjan föga kan uträtta. Par mil härifrån nyttja de ännu slädföre; så snart det blir skog ligger snön nästan alns diup. Gemmae amentaceae Salicis albae visade här sitt lugg ej förr än den 26 Martii, och har den stadiga kalla blåsten hindrat dem at komma vidare än at de endast titta liksom ur en springa. Vildgässen syntes här den 19 Martii och Viporne vid början af Månaden. Galanthus nivalis blommade den 16. Martii. Den lärer ei hafva något säkert rum i Calendaris florae, ty här säges at de år när ingen snö täkker jorden och några solskjens dagar infalla i Februarii månad, så plär de åfta låkka fram Dess blommor, som här kallas Snö- droppar. Nästan hvar bonde här i byn har dem i sin trägårdstäppa. Jag har alt för svårt at få veta när flyttfåglarne komma hit, ty jag har aldrig kunnat föreställa mig så dumma bönder, de kjänna knapt mer än Råkor och Stråkar.

Min K[iäre] Far har nästan hela vintren varit sjuklig, och nu sednast klagade han öfver en hårdhet öfver buken. Gud gifve at det ei hade någon fara med sig. Det har så småningom tiltagit at de ei kunde tro det vara Colique. De ha consulerat Doctor Gissler. Strax efter jul har en häst skjenat med min far och då har han kastat sig ur slädan, men kjände ingen olägenhet däraf, så at jag ei tror at det kunde vara orsaken.

Min ödmjuka och hjärteliga vördnad täkkes Herr Archiatern förmäla hos Nådiga Frun och Mamsellerna.

Med största högagtning och djupaste vördnad har jag
äran in til min död at fram härda
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Dan[iel] C[arlsson] Solander

Wästra-Carleby d[en] 2 Apr[ilis]
1760

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
tells Linnaeus that he has sent a power of attorney to him to receive the Piper Stipend. He asks Linnaeus to keep the money until he has reached London, and there let it reach Solander through the same office that transmitted his money before, the firm Spalding & BranderSpalding & Brander,
Swedish. Trading firm, London.
[the firm was run by Gustaf BranderBrander, Gustaf (1720-1787).
Swedish. Merchant in London. Partner of
Abraham Spalding in the firm Spalding
& Brander. Curator of the British
Museum. Friend of John Ellis.
Correspondent of Linnaeus.
and Abraham SpaldingSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
] but would like Linnaeus to send a part thereof to his present place by the mail.

He thanks for having received two letters from Linnaeus [these letters have not come down to us] and wonders that Torbern BergmanBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
dares apply for the position as Secretary at the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] as long as Linnaeus has not resigned.

Solander reports that spring makes slow progress. Wild geese appeared 19th of March and lapwings at the beginning of the month. He tells that Galanthus nivalis flowered the 16th of March but is should not have a fixed place in the floral calender since it may flower in February when there is no snow cover. He cannot be informed when migratory birds arrive since the stupid farmers know hardly more than rooks and storks.

Solander tells that his father [Carl SolanderSolander, Carl (1699-1760).
Swedish. Dean of Piteå. Amateur
scientist. Father of Daniel Solander.
Members of Maupertuis’ and Anders
Celsius’s expedition visited his
vicarage in 1737 and 1737.
] has been ill the whole winter and his family has consulted Nils GisslerGissler, Nils (1715-1771).
Swedish. Logices, physices et medicinae
lector, Härnösand.
. Just after Christmas a horse bolted with his father who threw himself out of the sleigh, but Solander does not think that is the cause.

Solander sends his greeting to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 113-114). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 85-88 .