Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2729 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 24 May 1760 n.s.
Dated d. 24 Maji 1760.. Sent from Helsingør (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige Befordrare,

I förrgår afgick Skjepps-Capitain Berg härifrån, hvilken emottog en Ask med de Insecter, som jag funnit i Skåne, och hvilka jag tykt vara värdige at komma för Herr Archiaterns ögon. Åfvanpå asken lågo Beskrifningarne öfver dem, på tre ark. För min öfning skull upsatte jag deras differentias specificas, som ei lära vara så lyckeligen träffade at de ju icke behöfva af Herr Archiatern förbättras. Nomina trivialia har jag äfven projecterat, och håppas at det icke ogunstigt uptages; Altsammans är upsatt i mening at underkastas Herr Archiaterns granskning och förbättrande.

På det at Asken skulle säkert komma fram, utan at blifva rubbad, så bad jag Skjepparen at lämna den til H[err] Directeuren Grill, som var ägare af Skjeppet. Jag gjorde äfven anstalt at den där skulle förvaras til dess Herr Archiatern behagar låta hämta den. Det torde vara bäst at strax skicka närlagde Sedel til Stockholm och låta höra därefter, ty det har blåst god vind för Stockholm farare.

Ehuru jag här på Skjeppet har alt det nöje som kan åstundas, så börjar jag nu likväl at ledsna til at så länge ligga och vänta. Hade jag ändå legat kvar i Skåne, så har jag kunnat få roa mig med insecter, men at resa upp och bo ständigt i Helsingör är nog dyrt, i synnerhet som ingen ting är at se uti Wäxtriket. Jag tänker likväl i mårgon om ingen Londonsfarare kommer att gå i land och Botanisera.

Nu i såmmar skal början ske med en hamns anläggande för Örlogs-fartyg här i Helsingör, ty Hamnen vid Kjöpenhamn är så grund, at skjeppen nödgas föras ut på redden innan de kunna bestyckas och lastas. Arbetet skal ske på samma sätt som nya Dåcke bygnaden i Carlscrona; men det torde bli ett domdags arbete.

Ett artigt sätt har jag sedt här på Danska Vagtskjeppet, at fria små fåglar från löss. De ha tagit hylle kvistar och skutit ut märgen, så at de blifvit iholige, samt åtskillige små hål skurne tvärtföre liksom på en fleute eller pipa, och desse pinnar brukas då til vagnar för fågeln at håppa på. Med förundran har jag tvänne gånger sedt huru en myckenhet af Lössen krupit in i cylindren, och fallit ut när man stött ut dem på ett papper.

Jag anhåller om min ödmjukaste Respects förmälan hos Nådiga Frun och Mamsellerna.

In til min död har jag äran med största vördnad at framhärda,
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander

Helsingör redd d[en] 24 Maji
1760.

[a][a] : MS! [added in the left margin
of fol. 123v
]
P. S. Herr Archiatern täckes ei ogunstigt uptaga at jag vågar afsända detta mer än ovåligt skrefna brefvet. Jag får ursäkta mig med den oron som är på ett fartyg, där flere skola nyttja ett rum.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
tells that ship’s captain Berg [presumably Fredrick BergBerg, Fredrick (?-?). Swedish.
Captain. Correspondent of Linnaeus.
] has received a box with the insects which Solander had collected in Skåne. On the top of the box were three sheets with descriptions. Nomina trivialia were proposed for them. All was put down for the inspection and improvement by Linnaeus.

He had asked the skipper to deliver the box to the Director Grill [Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
or Johan Abraham GrillGrill, Johan Abraham
(1719-1799). Swedish. Merchant,
Stockholm. Brother of Anthoni Grill and
Claes Grill.
], owner of the ship, where it should be kept until Linnaeus may fetch it. The bill enclosed with the letter should be immediately sent to Stockholm, since the wind is now favourable for sailing to Stockholm.

Solander begins to be weary of waiting, although he finds pleasure on board. If he had stayed in Skåne he could have amused himself with insects. It is too expensive to stay in Helsingör when nothing is to be seen in the plant kingdom.

This summer they will build a harbour for men-of-war in Helsingör. The work will be done in the same way as in Carlskrona.

They have here on the Danish guardship a clever method to get birds rid of lice. They push the pith out of small twigs of elder, so that they get hollow, and then small holes are made like on a flute. When the bird jumps on the twigs the lice creep out into the cylinder, from which they can be shaken out on a paper.

With humble respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
].

P.S. Solander excuses for sending a slovenly written letter. There are many disturbances on a ship where many will have to use one cabin.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 122-123). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 97-100 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS! [added in the left margin of fol. 123v]