Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2730 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 May 1760 n.s.
Dated 1760 d. 22 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

I förgårs war Profess[or] Acrell här, på mitt enwisa påstående; men till olycka war min Collega Lifm[edicus] Aurivillius i stockholm. ty associerade jag mig Arch[iater] Rosen, och bod honom med Rosen komma up i Facultets rummet, där wij discurerade widlöftigt uti hwariehanda delar af Medicinen; jag förde till Protocoll, huru Faculteten funnit han[s] bok för ett extraordinairt specimen; och att en som distinguerat sig med insicht uti åtskillige delar af Medicinen till anselig full kom lig het borde hedras och distingueras; af faculteten därföre åstundat det Doctors hedren måtte honom till äggas; men som ett sådant praejudicat. intet kunne annat än lägga en öppen wäg äntel för chirurgis, som woro utan erudition, till samma heders undfående, hade Faculteten kallat honom till examen, som där uti till de mästa delar giort faculteten fult nöje; och därföre nu resolverade &c.

Hwad Min Br[oders] trägård angår, så lofwar jag här med heligt att hwad frutex eller arbor som här finnes in duplo skall stå M[in] K[iäre] Br[oder] till tienst, då den kan tola climatet. Ty blifwer M[in] K[iäre] Br[oder] obligation att en gång besöka mig, och dem utse. Min Br[oder] giör alt för artigt som utwällier ett sådant specielt argument till sin trägård; ty hade M[in] Br[oder] äfter allmän error, welat cultiverat alt hwad wackert, wähl luftande, Medicinskt, curieuxt &c. warit, så hade alt samans more gentis nostrae stannat uti projectmakerie. Min Br[oder] får då en sådan trägård som Boerhave hade, och nu Banting i Holland och flere i Engeland.

jag tackar ödmiukast för gunst emot Min son; nu är honom omögligt medan terminen påstår; ty han har ock sine disciplar, kan ej resa utan Cancellarii Illustrissimi lof; och nu har han mäst att giöra i trägården; ty jag tynges alt mer och mer och står ej ut med att minnas alt; men får han här af profitera framdeles, är han lyckelig och jag oändeligen förbunden. i dag och i morgon måste han så öfwer 200 slags rare frön, som jag nys fått från åtskillige orter

i går kom unge D[octo]r Burmannus en ganska wacker och dygdig gosse, samt där jemte sedig och quick; fadren will hafwa honom till sin successor; han är enda barnet, och altså rik.

jag önskar att min K[iöre] Br[oder] må snart blifwa restituerad ifrån sin elacka gickt; det fägnar mig att han ej är af wärsta slaget.

D[octo]r Fick dog hastigt på landet af en Pleuresie hos sin tillkommande måg. det blifwer ett uselt hus; många barn; ingen egendom.

Min wördnad hos nådig fruen

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[ie] 22 Maji

Archiater
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus relates a meeting in which Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
, Nils Rosén von Rosénstein Rosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
and Linnaeus himself had taken part. Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
had been obliged to go to Stockholm, unfortunately. They had discussed medicine and told Acrel that they had found his work [Kirurgiska händelserAcrel, Olof af Kirurgiska
händelser, anmärkte och
samlade uti K. Lasarettet och
annorstädes
(Stockholm, 1759)
] to be of a very high quality but that they had arranged this meeting as a sort of examination, so that Acrel’s work would not be used as a precedent for surgeons to become doctors of medicine in the future.

Bäck had asked Linnaeus for trees and bushes for his garden, and Linnaeus promises him duplicates of such species as grow with him in Uppsala. Then, you can be sure that they stand the climate. Bäck should come and see what he wants. Linnaeus will try to help Bäck to establish a garden like the one Herman BoerhaaveBoerhaave, Herman (1668-1738).
Dutch. Professor of medicine, botany and
chemistry at Leiden. One of the most
influential professors of medicine of
the eighteenth century. Linnaeus visited
him during his stay in Holland.
Correspondent of Linnaeus.
had and Banting has.

Linnaeus thanks Bäck for his benevolence to Linnaeus’s son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
], but he can not use the offer now that the semester is running. In addition, he has lots to do in the garden. The next day he has more than 200 seeds to sow, which Linnaeus has received from various parts of the world.

The younger Burman [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] arrived the day before. His father [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] has chosen him as his successor.

Linnaeus hopes that Bäck will be cured of his gout.

Johan Erik FickFick, Johan Erik (-1760).
Swedish. Professor of law, Uppsala.
died from pleurisy while he was visiting his son-in-law to be in the country. His family will have a bad time, since there are many children and no property.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 82-84   p.82  p.83  p.84.