Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2732 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 19 May 1760 n.s.
Dated d. 19 Maji 1760.. Sent from Helsingør (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige Befordrare,

Ännu är väl ingen London farare ankommen hit til Helsingörs redd, men så väntas dock dageligen; Stockholms skjären har så länge legat tilfrusen at ei mer än en enda skjeppare ännu i vår kommit hit, därifrån.

Igår var jag i land och Botanicerade på backarne kring Helsingör, men fant aldeles intet artigt. Ej heller äro många örter ännu i blomma, och aldeles intet något gräs, om jag tager undan Carex värna.

Uti mitt förra bref till Herr Linnaeus öfversände jag en Veronica som växte på de sandige Åkerfälten i Skåne. Dess Calyx föll mig mäst specieux, och på det at jag om den måtte kunna lämna så mycket tydeligare underättelse, så har jag samlat par exemplar som jag ei prässat utan löst tårkat, hvilka följa här jämte. Jag skulle tro at om de blötas opp skal dess beskaffenhet bättre märkas. Jag har gjort anstalt at frön både af den och af Veronica triphyllos skola samlas, och til Herr Linnaeus upsändas, ty när jag lämnade Skåne, voro de ännu ei mogne.

De nye Insecter som jag samlat i Skåne, skal jag nu härifrån Sundet med något till Stockholm gående skjepp upsända, jämte deras beskrivning.

Min ödmjukaste och hjärteliga vördnad täks Herr Archiatern förmäla hos Nådiga Frun, Mamsellerne och Herr Linnaeus.

Med diupaste vördnad har jag äran at in til min död at
framhärda
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C[arlsso]n Solander

Helsingörs Redd d[en]19 Maji
1760.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports that no ship has yet arrived from London, nor from Stockholm, because the archipelago has so long been frozen.

He has botanized around Helsingör but not much was in flower and no grass besides Carex verna.

In his previous letter to Linnaeus he had sent a Veronicafrom sandy fields in Skåne with a peculiar calyx. It was dried loosely in order to be moistened for examination. He has arranged for seeds of this plant and Veronica triphyllos to be sent to Herr Linnaeus when they are ripe.

He will send newly collected insects with descriptions with a ship to Stockholm.

With humble and cordial reverence to the Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 120-121). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 95-97 .