Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2733 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 7 May 1760 n.s.
Dated 7 Maji 1760. Sent from Cadiz (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Cadiz d[en] 7 Maji 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Med förra Posten eller d[en] 29 April hade jag den ähran Herr Archiatern härifrån tillskrifva och trodde då att Kunna fylla detta mitt bref med mina enfaldiga rön, men jag blyges bekänna, det jag ännu ej varit utom stadens murar åt Landtsidan, hvartill mästa ordsaken varit, att vår artige och tjenstaktige Consul Bellman, hos hvilken jag logerar, så väl som de öfriga Herrar till hvilka jag här haft adresser, varit ständigt sysselsatte med våra Ost Indiske Skeps expedierande så väl som 2 ne Svenska Kryssares, hvilka med flere Svenska Skepp ligga här snart färdige att löpa ut.

Den i mitt förra nemde Planta Americana hexandra har jag, åter en gång fått tillfälle att bese och måste derför göra ännu några krokuga tillagningar på min beskrifning: Jag måste ock bekänna, att en ordentelig beskrifning fordrar för mig nu såsom ovan mer tid än jag ibland har, utom det att min ringa förmögenhet är mig i vägen. Men Jag hoppas att Herr Archiatern både nu och hädanefter snarare excuserar och rättar än criticerar mina fel, så att jag utan räddhoga kan framvisa mina enfaldiga arbeten och undvika så lång ursäkts harang som denna. Om någon god ritare här finnes, skall jag låta afrita henne. [a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1v
:"prof på
Pålsk Latin"]
[- - -] Jag finner ej att hon kan föras till något af H[err] Archiaterns Genera, men felar jag, så rätta mig. Hon är hexandra monogyna, har hvarken Perianthium eller Spatha och Corolla är tydeligen supera 6-petala. Amaryllis Belladonna har jag äfven funnit här i en uphögd Trägård (ty jag har ännu ej haft tillfälle att botanicera annorstädes än i krukorne på taken). Jag skall skicka hennes beskrifning om hon behöfves och befalles. Jag mins ej att hon fants i Upsala Trägård, och som mig blef skänkt en Kruka med 3 stånd hvaraf det ena nu begynner skuta blomstjelk, så skickar jag Krukan med Skeppet Hindrik och Capt[e]n Weili, som nu endast väntar på Wind. Han går först till St Ibes och straxt derifrån till Calmar. Krukan aflämnas i Elsenör till Agenten Kryger, hvilken Jag tillskrifver att besörja om transporten till Stockholm. H[err] Archiatern täckes sjelf vidare correspondera med honom derom. Jag önskade att nu kunna skicka mer. Om Lördag reser Jag till Gibraltar men derifrån åter hit tillbaka då jag säkert vet mer än nu. Att Belladonna är en präktig och nästan majestätisk Blomma behöfver jag ej berätta för den, som sjelf se[tt h]enne. Af den förstnemde obekante beskrefne örten på Spanska kallad Peregrinas de Lima fick jag nu på stunden några få frön, som härjemte följa med önskan att de må vara bättre än de synas. Consul Bellman här som ständigt gör mig höfligheter och tjenster har låfvat i morgon följa mig till en Secretair här i staden, som haft att göra med den Americanska expeditionen, som Loefling fölgde och äfven lär hafva någon kundskap om Loeflings efterlemningar. Jag hoppas derför med nästa kunna ge H[err] A[rchiatern] någon underrättelse derom, men bör emedlertid till tacksamhet mot Consul Bellman berätta det Loefling vid sin resa härifrån till America begärt och mot quittence bekommit 400 Piaster under namn, att derför upköpa Naturalier för Drotningen. Samma quittence har Bellman skickat H[err]ar Grill i Stockholm till Incassering men ej fått svar derom. Herr Archiatern täckes derför vid tillfälle af Herrar Grill underrätta sig om betalning ännu är influten, men i vidrig händelse om görligit är, recommendera det hos Drottningen på det Bellman må bli skadeslös, i synnerhet som han är en mycket tjenstaktig man, som både vill och kan göra nytta i våra saker. I sommar går en flåtta till West Indien på hvilken Jag skall skaffa mig vänner till min och H[err] Archiaterns fördel. Torde hända någon kan skaffa mig Coccus coccifer levande. Herr Logie ber oändel[ige]n hälsa och jag att beständigt få vara innesluten uti H[err] Archi[ater]ns vanliga gunst och öma omvårdnad ehuru många gånger mindre förtjent än mina värda landsmän och skarpsynte företrädare här i Spanien, hvars nästan osynliga efterlämningar jag halfblind nu med möda får upleta, men fägnaden blir mig så mycket större, då ett enda nytt fynd yppas. Min vördnad till Frun och kärliga hälsning till H[err] Carl jemte alla Upsala vänner täckes H[err] Arch[iater]n anmäla, hvaremot jag med ouphörlig högaktning framhärdar

S: T:
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

upSUMMARY

Since writing to Linnaeus on 29 April 1760 Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has not left Cadiz by land because his host Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
and others have been pre-occupied with East Indiamen and other Swedish vessels.

He has more to write about the Americana hexandra of his last letter [Alströmer refers to the Alstroemeria pelegrina described there, see Alströmer to Linnaeus, 30 April 1760Letter L2705] but lacks time and abilities to do this.

Supposing a good draughtsman be found, he will have the plant depicted. He cannot assign it to a Linnean genus but begs Linnaeus to correct him if need be. It is hexandra monogyna, lacks both perianthus and spatha; its corolla is clearly supera; it has sexpartite petals. He has found an Amaryllis belladonna in an elevated garden, having had no other opportunity to botanize than among potted plants on a roof. If needed and asked he will send a description but cannot recall this plant in the Uppsala University Botanical Garden; of the three in a pot he has been given, one is coming into bloom. He will despatch them in the Hindrik vessel with Hugo WeiliWeili, Hugo Swedish. Sea
Captain.
, who will transfer the pot to Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
in Helsingör [see also Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
to Linnaeus, 29 September 1760Letter L2785]. He wishes he could send more and hopes to know once he has returned from Gibraltar whither he travels soon. He has just received some seeds of the plant called Peregrinas de Lima in Spanish; he encloses them and hopes they will be better than their appearance.

Bellman has promised to take him to an official in Cadiz who, having had to do with the expedition Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
accompanied, may know of his effects; the writer will give an account in his next. Löfling gave a receipt for four hundred piasters received as requested to acquire specimens for the queen. Bellman having heard nothing since sending it to the Grills’ firm [Alströmer refers to Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
] in Stockholm, Linnaeus should ask them whether reimbursement has been made or, if not, to recommend to her majesty, if this be possible, that Bellman be fully compensated, as he is potentially of great service. Alströmer will try to acquire friends in a fleet sailing to the East Indies this summer. Someone on land can possibly acquire some living specimens of Coccus coccifer. He concludes with compliments to Linnaeus, respects to his wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], and greetings to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
and all friends in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 59-60). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 22-24   p.22  p.23  p.24.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1v:"prof på Pålsk Latin"]
b.
MS1 [added on the envelope:"Cadiz d[en] 7 Maji 1760"]