Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2734 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 6 May 1760 n.s.
Dated 1760 d: 6 Maji. Sent from Uppsala (Sweden) to Lund (Sweden). Written in Swedish.

Edle, Höglärde H[err] Professor.

Af H[err] Professorens har jag fått fägnat mig, men intet af catalogo Horti, som med nominibus trivialibus kan skrifwas på ett par timmar.

jag ser där af at H[err] Professoren har nöje för plantagier ock artige Häckar hwilket är artigt och bequämligit i så härligt climate. Men jag hade intet kunnat afhållit mig att skaffa alla som mögligen trifwas kunnat i så mildt climate under öpna himmelen.

jag sänder altså sådane frön som kunna gro under öppen luft.

jag har blandat fröen, ty jag wet at H[err] Professoren kiänner dem, ock min möda sparas at giöra så många capsler.

förbl[ifwer]
Edle och Högl[ärde] H[err] Professorens
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[ie]6 Maji

Är det wähl mögligt at H[err] Professoren har Uvulariam? jag har aldrig kunnat få den. låt mig se en lite gren af henne i bref.

Tack för Lunaria; allenast den är den rätta perennis.

Professoren
Edle ock Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Lidbeck
Lund
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us], but the regrets that he has not got a catalogue of Lidbeck’s garden, which could have been compiled in a couple of hours if Lidbeck used the trivial names.

Linnaeus has seen that Lidbeck likes plantations and nice hedges, which is convenient in a mild climate. However, Linnaeus could not have refrained from sowing everything that had a chance of growing outdoors in such a climate.

For that, Linnaeus encloses some seeds that can grow under an open sky.

Linnaeus has mixed the seeds, for he knows that Lidbeck will recognize them, and Linnaeus did not go to the trouble of making several capsules.

P. S. Linnaeus asks if Lidbeck has Uvularia, which Linnaeus has never had. In that case, Linnaeus asks for a small twig in a letter. He also thanks him for the Lunaria, which was of the true perennial kind.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]