Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2736 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 May 1760 n.s.
Dated 1760 d. 5 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen H[err] Broder.

Äfter Min K[iäre] Broders råd har jag hållit mig stricte wid H[err] Profess[or] Acrells nödiga hitresa om honom må offereras promotion.

Nu när Archiater Rosen ankom, påminte han att det woro hela Collegii Medici åstundan att honom offererades promotion, det på ock Professoren wore angelägen; min collega drif där på att bref Här om borde afgä till illustr[issimum] Cancellarium. Bägge berättade Professorens siuklighet och olägenhet att resa hit med mera. jag har ännu hållit mig fast wid min resolution till des jag emedlertid fingo inhämta Min K[iäre] Broders mening. jag wet att Prof[essor] Acrell står wähl hos illustrissimum; jag har hört att Arch[iater] Rosen saken incaminerat hos hans Excellence, som den skolat aggreerat; jag tror det sker antingen jag samtycker äller intet. Låt mig få min

H[err] Broders tanka nästa post på wår gambla tro

jag förbl[ifwer]
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[ie] 5 Maji

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had followed Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
advice and prepared for the promotion of Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
. It is important that he comes to Uppsala for that purpose.

On his return to Uppsala, Rosén had reminded Linnaeus that the Collegium medicum wanted Acrel promoted, and that letters with that meaning should be sent. Nils Rosén von Rosénstein Rosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
and Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
had said that Acrel was in bad health and unwilling to come to Uppsala. It seems that all the persons involved agree that Acrel must be awarded the degree of doctor of medicine. Linnaeus asks Bäck to confirm that.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 81-82   p.81  p.82.