Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2738 • Carl Linnaeus to Clas Alströmer, 24 June 1760 n.s.
Dated 1760 d 24 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to Cadiz (Spain). Written in Swedish.

Wälborne Herre, Min K[iäre] Broder

för begge brefwen aflägger jag all uptänkelig tack samhet ock önskar hierteligen all wälgång i Spanien. M[in] K[iäre] Br[oder] hade knapt satt foten på landet för än jag blef fägnad med en ny ock obekant wäxt. gud gifwe fröen wille gro att jag allenast kunna få se en enda blomma där af. emedlertid skall jag intet spara at få se min älskade Alstroemiae

Profess[or] fick dog för en månad sedan af Pleuresie ock Fru Patkull för några dagar sedan; annat intet förendeligit. Clewberg blef Theologiae Professor.

Dessa dagar lärer Solander först kommit till London. i November går Profess[or] Forskåhl ock wid juhl lärer se Cadix. H[err] Solanders fader är död desse dagar.

Nu äro hos mig Professor Burmans son från Amsterdam som lärer blifwa sin faders successor, en artig karl, och Screber en ung Doctor, som desse dagar hos oss promoverat; son af Prof[essor] Schreber i Halle; samma ung karl som skrifwit Lithographiam Hallensem ock en annor tractat om rarioribus insectis. är extraordinair quick. de blifwa här till sena hösten att hos mig studera hist[oriam] na[tur]al[e]m.

Gud nåde mig för hos Löfling som tagit p[en]g[a]r af H[err] Cons[ul] Bellman, ty Hennes M[ajestä]t har wähl aldrig där till gifwit ordres; lärer alltså aldrig dem betala.

Amaryllis Belladonna har jag icke; en präcktig ört som skall hiertel[igen] fägna mig. Gud gifwe hon lyckligen anlände

woro det intet mögligt att få en torkad blomma i bref af Alstromiae?

Låt mig wetta huru H[err] Logie ställer sin resa, antingen till Algier eller Marocko

Kiära sambla flitigt insecter och torkade örter i Spanien. Lått mig ock wetta huru resan ställes.

i går woro wij ock Botanicerade wid jumkils myra några ock 30, utan Prof[essor] Forskåhl, D[octo]r Burmannus, D[octo]r Schreber ock 3 danskar.

På förslaget äfter Clewberg, som blef Theologus, upsattes H[err] Aurivillius, Rudberg och Aspens måg.

D[octo]r Fagraeus har warit illa siuk i wår.

Det är en månad sedan H[err] Solander gick till Helsing åhr, att segla till Engeland; men sista post hörer jag att han skrefwit till Prof[essor] Solander ock alltså än är quar.

Nya systemet är omtrycket i Halle verbotenus

Kiära skaffa mig någon curieux correspondent i Spanien, att jag får wetta hwad där finnes

jag förbl[ifwer] min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 24 junii

a Monsieur
Mons[ieur] Claes Alströmer
Le Directeur
Cadix

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (The Historical Society of Pennsylvania, American Scientists, Frederick Dreer collection). [1] [2]