Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2740 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 21 June 1760 n.s.
Dated 1760 d. 21 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

K[ong]l. Majts, högbetrodde Man, Svea rikes Råd,
President, Öfwerste Marschalk, Gouverneur,
Academie Canceller, Canceller af alla K[ongl]. M[aj]ts
Min nådigste Herre.

Eders Höggrefl[ige] Excellences nådigste af d[en] 15 sistledne har jag med diupaste wördnad ärhållit, hwar uti Eders höggrefl[ige] Excellence täckts communicera Brursets begiäran att få det begiärte Lexicon Historiœ naturalis förfärdigat!

Sistledne wintras höll jag på att skrifwa på Lexicon, det mästa jag förmådde; jag conciperade att det skulle blifwa så lätt, som jag fant det wid arbetet beswärligt; hälst då ord förekomme af Stenriket, så länge jag ej fått nagelfarit alla des delar; och sedan terminen sysselsatte mig har jag most lämna bägge för andra publique beställningar. Nu tänker jag under ferierne fa afgiöra 3die tomen af Systemet om mineralierne och när jag det fått färdigt, har jag satt mig före att med all flit expediera samma Lexicon; som lärer blifwa drygare än jag sielf förmodat; ty om det skall warda beskedeligen giort, bör jag ej allenast taga upp alla termer, utan ock alla namn af alla Diur, Örter och Stenar, som äro ett förskräckeligit antal.

Den allsmächtige Guden uppehålle Eders Höggrefl[ige] Excellence i långa tider; jag framhärdar med oafl[åtelig] diup wördnad

Eders höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 21 junii

[a][a] : MS1 [added on fol. 4] Näst aller ödmiukast wördnad till Hennes Nåde Fr[u] Grewinnan, länder att jag heligt ej wet minsta konst med ärtmeysen att cultivera annor, än det allenast, att de 1 ej böra sättas på sank äller wåt jordmon; 2 ej häller i Skugga.

För öfrigit äro de så litet granlagade äller ömtolige för wårt climat, att ingen mindre. Det är ej nödigt giöra stängsel äller murning under jorden för annor skull, än att de mågo en gång kunna utrotas; ty de wäxa aldra bäst då de råda sig sielfv och äro ej swåre att upgräfwa.

upSUMMARY

Linnaeus answers Carl Gustaf Tessin’sTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
letter of 15 June 1760Letter L2663 with Jean-Marie Bruyset’sBruyset, Jean-Marie
(1719-1792). French. Bookseller in
Lyon. Correspondent of Linnaeus.
request [Bruyset to Linnaeus, 29 AprilLetter L2708] for the finished Lexicon Historiae naturalis [Linnaeus refers to the proposal, put forward by CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published].

Linnaeus informs that he has been hard at work with the Lexicon and has found the work more extensive than anticipated, especially as to the minerals, as he has not yet completed his work in this particular field. He had to leave both projects for other requests. He aims to complete the third volume of the Systema naturae during the summer holiday [Linnaeus refers to the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published]. When this work is done he will return to the “Dictionnaire”, which will take more time than he had expected himself, because, if it should be properly done, Linnaeus has to enumerate not only all terms, but also all the names of animals, plants and stones, which is a considerable number.

P.S. Linnaeus asks Tessin to kindly inform the Countess Tessin [Lovisa Ulrika TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
] that Linnaeus has limited knowledge about “ärtmeysen” [probably Helianthus tuberosus], except that 1. it ought not to be planted in wet or marshy soil and 2. nor in shadow

Apart from that, the plant is too delicate for our climate.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 21). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 61-62   p.61  p.62.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 4]