Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2746 • Carl Fredrik Mennander to Carl Linnaeus, 10 June 1760 n.s.
Dated 10 Junii, 1760. Sent from Åbo (Finland) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archijater och Riddare
af Nord Stierne Orden,
Min Gunstige H[err] Broder.

Förlåt mig, at jag så ganska sent beswarar M[in] H[err] Broders gunstiga skrifwelse, och gifwer underrättelse om det understöd, som den Snälla Martin för denna gången härifrån kan wederfaras. Orsaken till mit dröjsmål har warit, at den nya Stipendii inrätningen fordrat åtskilligt jämnkande, som gått längre ut jämwäl, därigenom, at wi äro så många förwaltare därwid, neml[igen] utom Cantzlern, som har här sin Fullmägtig i den saken, hela HåfRätten och Consistorium Academicum.

Nu kan jag hafwa den äran at berätta, at jag med denna påst öfwersänder till H[err] Secret[erare]n Wargentin anwijsning på Riksens Ständers Banco på Martins första halfwa års stipendium, 300 Riksdaler Kopparmynt, hwilcken summa han häreffter hwart halfft år kommer at åtnjuta.

Jag utber mig att framgent H[err] Broders gamla gunst, och med oaflåtelig högaktning framhärdar

Min Gunstige H[err] Broders
hörsamste tjänare
C[arl] F[redrik] Mennander.

Åbo, d[en] 10. Junii, 1760.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 84-85). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 1, p. 640 .