Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2747 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 9 June 1760 n.s.
Dated 9 Junii 1760. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden.

Uti skrifwelse af den 2. innewarande hade jag den äran att anmoda Herr Archiatern att hos Wederbörande anmäla min ödmiukaste ansökning om befordran till Lingua Orientalium Profession, som är vacante effter Herr Professor Clewberg. Med alt förtroende öfwerlemnar jag till Herr Archiaterns Höggunstiga omsorg att uträtta denna min angelägenhet, såsom den wore Herr Archiaterns egen. jag förmodar att alla Herrar Professorer, som mig känna, äro mina Gynnare och wäl benägna till att recommendera mig till bemälte Profession:

det lärer och af Höga Wederbörande i nådigt öfwerwägande tagas, att jag på denna orten länge warit uti Kongl. Majts och Rikets tjenst, förrättandes både Prädikants - och Kongl[ige] Commissions Secreterare Sysslor, samt att jag icke underlåtit att inhämta hwad som kan bidraga till Swenska Nations heder och nytta. i synnerhet har jag applicerat mig till att lära orientaliska Språken af Kongl[ige] Bibliothecarien och Professorn Doct[or] Mich[aelis] Casiri.

Nyligen har jag giordt en resa till Toledo att bese dess antiquiteter och berömda archivum, hwarest mig wisades otta arabiska manuscripter mäml[ige]n Dioscoridis Septem tractatus de Plantis 2o Zcharabi Medici tractatus duo de medicina 3o Bucharas de simplicibus medicamentis 4 o Avicenna de Medicina 5o Hali tractatus X de Medicina.
6o Galeni Commentarii in Hippocratem
7o Galenus de morbis Corporum
8o de infirmitatibus & curatione Corporis humani.

Herr Casiris Bibliotheca Excurialensis; som uppå Kongl[ig] bekostnad är tryckt, men ännu icke publicerad, innehåller korta utdrag af arabiska manuscripter angående medicine, agriculture botanique e[t] c[etera].

härhos följer hans Bref till mig anående sal[ig] Doct[or] Celsii Hierobotanicon, som han och flere härstädes åstunda måtte blifwa å nyo upplagd.

jag hemställer altsammans till Herr Archiaterns ompröfwande och föranstaltande; anbefalte mig uti Herr Archiaterns faderliga omwårdnad och har den äran att med största wördnad och tacksamhet beständigt förblifwa

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens
lydigste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid d[en] 9 Junii
1760

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 253-254). [1] [2] [3]