Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2752 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 2 June 1760 n.s.
Dated 2 Junii 1760. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
Af Kongl. Majts Nordstierne Orden

I går aftons, då jag kom ifrån Toledo, hade jag den äran att emottaga Herr Archiaterns Höggunstiga Skrifwelse hwaraf jag förnimmer, att Linguarum Orientalium Profession nu är vacante effter Herr Professor Clewberg, jag kan icke beskrifwa huru mycket och hiertel. jag fägnar mig öfwer detta nya profwet af Herr Archiaterns benägna omtanka för min wälfärd, och som jag hoppas, att Herr Archiatern will hafwa all möda ospard till att widare befordra, så tager jag mig den friheten till att härmed ödmiukast anmoda och befullmägtiga Herr Archiatern till att å mina wägnar eller i mitt namn göra ansökning, att Philosophiska Faculteten behagade sätta mig på Förslaget till bemälte Linguarum Orientalium Profession wid Kongl[iga] Academien i Upsala.

det är wäl bekant, att jag länge sedan lärdt fundamenta linguae Arabica, deruti har jag mer öfwat mig härstädes, samt profiterat af Kongl[ige] Bibliothekarien Doct[or] Casiris underwisning uti det Syriska. Han är nations Syrus & linguae Arabicae interpres; uppå hans recommendation till Prieuren uti Escurial har jag fådt bese de derwarande Arabiska manuscripter, hwaribland många äro botanica och oeconomica.

Med nästa Poste skall jag hafwa den äran att åter upwakta Herr Archiatern, och insända förtekning på de förnämsta Manuscripter som finnas uti Archivo Ecclesiae Cathedralis Tolerante.

Det är mig och en ganska angenäm tidning att Herr Archiaterns Son blifwit Demonstrator, hwartill jag har den äran att gratulera, framhärdar med upriktigaste wördnad och fullkomlig tillgivenhet

Wälborne Herr Archiatern och Riddarens
ödmiukaste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid d[en] 2 Junii 1760.
[a][a] : Ms1 [added at the bottom of
fol. 251v
]
H[err] Archiater Linnaeus

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 251-252). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
Ms1 [added at the bottom of fol. 251v]