Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2755 • Carl Linnaeus to Clas Alströmer, 23 July 1760 n.s.
Dated 1760 d 23 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Cadiz (Spain). Written in Swedish.

Edle och Högacktad H[err] Directeur

Min k[iäre] Broders af d[en] 10 junii har jag för 3 dagar sedan bekommit, utur hwilket jag tillstår att jag fick mycket lära! brefwet war omständeligit och fult af de wackraste observationer.

At i Spanien ibland Alnus wäxte Nerium, på bergen Liliam candidam ock Simia Sylvanus i skogarne har jag aldrig trodt äl[le]r hört. ej heller om Panorpa Coa woro det wähl intet mögligt att af denna få se ett wackert specimen.

woro det intet mögligit att få en quist af caprificus i en kruka, ty han läger lätt rot, ock att få se sielfwa dess cynips, ty Sycomori är af Hasselquist utstakad; men denna på Ficus aldrig? Så går Alnus hela Europa igenom, ulmus ifrån Gestricland ock Popolus alba från Danmark till yttersta Europa sponte.

Af beskrifningarna kan jag ej […] igien wäxterne. mon den förra intet har Calyx ock är någon Rhododendrum. Den andra kan jag ej gissa till. kunne M[in] K[iäre] Br[oder] lägga en liten blomma i brefwen så torde det gå lyckeligen för mig.

M[in] B[roder]s Mercurialis annua skulle hafwa flores alternis sexus.; det finner jag intet på alla dem jag har i trägården

At all Periclassis ock Urtica på det sättet slår ut sina stamina har jag annoterat Amoen. Acad. 1. p. 368.

Lycopersicum ätes har jag hört, men ej här. det war artigt få lära.

Äfwen artigt om Spaniorernas lök ock capsicum

Det märkes att Spaniarerna äro stora Botanici.

Mus Monax wäntar jag begiärligt beskrefwen.

om Arboris Draconis Flores finnes, beder jag på det högsta få en enda blomma i bref.

Fungus Melitensis skulle finnas i Spanien är underligt. men huru skulle den kunna cultiveras. jag tillstår det woro mer än rart att se den i trägården. sambla ock torka så många som någonsin kunna finnas för Medicin.

Hypocistis sökes på rötterna af Cistus. ock om den finnes samblas […] för Medicin. det woro artigt att hafwa af honom frö.

Alstromiae figur gaf mig all uplysning; jag önskade få en enda blomma där af. hon måste wara helt ny.

jag skrifwer till Salvius om böckerna som han skall sända. Hälsa H[err] Carbonell rätt mycket, som täckts lofwat mig så wackra saker, Gud gifwe han hade tricata att det exsequera.

jag har för detta observerat om cardiospermum, och rättat det i min Genera.

woro mögligt få frön af Geranio rapaceo?

brefwen sänder jag i morgon till D[octo]r Fagraeus, han har nu gift tankar i hufwudet.

Om Solander är i Engeland äller ännu i skåne wet jag icke.

jag har fått artiga saker från Italien. jag har fått en ny Simia i trägården; äfwen en ny Psittacus.

Salvius skall nu åter uplägga Systemet. D[octo]r Schreber är rätt stark i Insecter, har fört med sig hit alla sina rara insecter. dem han gifwit mig. Prof[essor] Forskåhl skall snart resa till Danmark.

Rudberg. Pr[ofessor] Aurivillius och Aspens måg äro på förslag till orientaliska Professionen äfter Clewberg, som blef Theologus.

i dag lyser första gången för Mademoiselle Fick.

i dag hade jag bref från H[err] Solander, som änteligen lyckeligen anlänt till London, och där får se mycket.

jag wäntar i nästa bref; om det är mögligt en uptornad blomma af Alstromia.

Låt mig wetta hur H[err] Logie reser, ock hwar han wistas.

i söndags lyste för Mademoiselle Fick. at des fader är död skref jag tillförne

jag förbl[ifwer] oafl[åteligen]
Min kiäraste H[err] Broders
ödmiuka[st]e tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 23 julii

Monsieur
Mons[ieu]r
Clas Ahlströmer
Le Directeur
Cadix

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (The Historical Society of Pennsylvania, Case 12, Box 10, Simon Gratz collection). [1] [2]