Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2756 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 21 July 1760 n.s.
Dated d. 21 JUlii 1760.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige befordrare,

Med Capitain Törnlund som förer Skjeppet Assurancen ifrån Stockholm får jag nu tillfälle at öfversända det lilla jag på de två vekkors tid jag varit här, kunnat öfverkomma. Dock äger jag däruti föga någon merite, ty Herr Archiaterns vänner finnas alla oförtrutna at visa huru högt de vörda Herr Archiatern. Jag får nu ei mera tid än at nämna hvad som skickas med H[err] Cap[itain] Törnlund, ty han var nyss här och berättade at han anten idag eller mårgon går af härifrån, så at jag måste nu skynda med sakernes nedsändande, då jag ock själf måste följa med om bord, at se huru de placera örtkrukorne. Jag vil likväl ei försumma at härom med denna påsten aflämna berättelse, på det at Herr Archiatern må kunna gjöra anstalt at örtkrukorne strax emottages i Stockholm oh öfversändes til Upsala, i synnerhet för det vakkra och rara Jasminum duplex Varneri, som här betalas med 5 a 6 Guineer, fast busken ei är större än den som är sänd til Upsala. Jag håppas at den under vägen ei skal blifva vanskjött, ty 2ne Svänska köpmän /:Wetterblad från Stockholm och Dahlbom från Warberg:/ följa med såsom passagerare, och jag har in specie bedt dem väl se om Warneria. De andre Örterne är Polypodium taxifolium, som jag tror ej fins förr i Upsala; en Juniperus från Capa de Bon Esperance, ser allmän ut, men torde bli rar, om det är vist at han är den ortens inhemska invånare, ty jag mins mig ei hafva hört talas om någon af det slägtet från Cap. Den fjärde är Melia Azedarachta, som H[err] Warner skickade efter han hörde jag sade det var rart se den i full blomma; men jag kunde ei skicka den tilbakars fast jag vet at den fins tilförne i Upsala Trägård. Desse 4 äro en present af Warner, som bedt mig tillika försäkra at han på allt sätt vill tjäna Herr Archiatern. De äro alle af M[iste]r Gordon insatte i en stor kårg. Han ber mig och altid anmäla sin vördnad. Uti en Ask följer: följande Frön från Doct[or] Russel, som han fått nyl[ige]n från sin Bror som vistas i Alexandria eller Aleppo: No 1 af en Vitex. 2. af ett Sisyrinchium? 3. Cucubalus. 4. Lawsonia Alchanna 5. Convolvulus Scammonium. Han ber at framdeles få veta om de växa upp, samt hvad örter det blir. Sitt enda exemplar af Hypoxis fasciculata, har han skickat öfver til sin Bror, at se efter, ty han är ingen Botanicus, ej heller kan man skylla D[octo]r Russel sjelf därföre. Utaf M[iste]r Ellis har jag fått följande som ock ligger i Asken: Frö af en Americansk buske, som de där kalla Vintergrén. fr Sanguis Draconis. frö af en Americansk Rhamnus. Frö af Magnolia och af Hypericum Lasianthus i Talg. Han har väl tilförne skikkat af desse frön, men efter han haft desse kvar, och han är osäker om de förre kommit riktigt fram så lämnade han nu desse. Frukt ifrån Surinam, som de där pulvericera och blanda i snus för lukten skuld, den är obekant så at de som ei veta här af hvad slags ört den tages. Tvänne Lepades neml[gen] de som äro aftagne på Ellis tafla öfver Lepades fig. 13 och fig. 19. En liten Mytilus Hirundo pygmaea, lär vara en riktig Hirundo och ej differant species, som Ellis vill. Blomma af Hyp. Lasianthus fick jag ock af Ellis som fått den af D[octo]r Garden, jämte hans beskrifning, som jag skal få skrifva af En liten Anomia med sitt Djur, torkat. I samma ask ligga 2ne flaskor uti den är Alcyonium och i den andra är den Priapus som M[iste]r Ellis afritat, hvilken figure nu äfven medföljer. En liten ask är ock i den större, däri har jag satt de 2 ne insecter som jag fick i Skåne sedan jag öfverskickade de förra med Cap[itain] Berg, som jag håppas äro framkomne.

Ett pacquet, hvaruti: Ellis ritning på den Priapus som ligger i flaskan. Bref ifrån D[octo]r Garden, jämte specimen af hans Svertia och Specimen af ett nytt Genus jämte Beskrifning. Fiskar från D[octo]r Garden med deras beskrifning. Om jag ei felar mycket, så tycker jag at den med membrana branchiostega multiradiata, måtte bli ett nytt Genus. Jag lade särskilt papper ikring den, at den ej skulle skadas. Ett specimen af Papajos Tree ifrån D[octo]r Garden. Jag lät följa med ett exemplar af Calychanthus fast jag vet H[err] Arch[iatern] har bättre förut, men jag tror at på detta skal Styli kunna synas, som för ingen del likna Ehrets figure. Amsonia fick jag af H[err] Ribe, som sedt den blomma. En Ramulus af Populus balsamifera, endast at visa det at alla Ramuli hafva starka kanter, ja just alati. Hvar peliolus är compressus och är tripliciter decurrens, hvaraf ramuli få sine 5 hvassa kanter. Ett pacquet med Gramina är och inneslutet, det är af M[iste]r Clayton lämnat til H[err] Ellis, at öfverskicka til H[err] Archiatern; de äro alla tagne i kring London. Jag berättade Ellis, när jag såg igenom dem at der voro inga nye, samt at de ej behöfde öfversändas, men efter Clayton begärt det, så ville M[iste]r Ellis at de skulle följa med, ei at besvära H[err] Archiatern med svar på deras namn, utan endast at visa hvilka Gramina här finnes. Mera har jag ännu ei hunnit at samla ihop, håppas likväl at när jag blir mera bekant och får bättre tid, så skal jag väl få något at roa H[err] Archiatern med. M[iste]r Miller låfvar at meddela alt hvad han kan, äfvenså M[iste]r Collinson; Desse bägge, H[err] Ellis, D[octo]r Russel, M[iste]r White som har större fogelsamling än Edvard, M[iste]r Edvard, M[iste]r Alchorne som bäst af alla jag fått namn på, kjänner de Ängelske örterne, M[iste]r Warner, M[iste]r Gordon, etc hälsa oändel[ige]n; Äfven H[err] Prof[essor] Ferner som innom par vekkor med sin compagnon reser härifrån; Han mår rätt väl. De öfrige Svänske såsom H[err] Berch, H[err] D[octor] Rothman, H[err] Ribe och H[err] Spalding anmäla sin respect. Min ödmjukaste vördnad täks H[err] Arch[iatern] förmäla hos Nådiga Frun, Mamsellerne och H[err] Carl, samt alle andra vänner och bekante i Upsala, i synnerhet min k[iäre] Farbrors, Camrer Rydmans, Böttigers, etc. In til min död framhärdar jag med största vördnad.

Välborne H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C. Solander.

London d[en] 21 Julii 1760.

upSUMMARY

With Captain Nils TörnlundTörnlund, Nils Swedish.
Sea-Captain.
on the ship Assurance Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cookís first voyage
1768-1771. Joseph Bankís librarian.
Correspondent of Linnaeus.
will send what he has brought together during the last two weeks. Törnlund will depart today or the day after. He will himself go on board to see how the pots with plants are placed and also give this report so that the pots can be sent to Uppsala just after their arrival in Stockholm. Jasminum duplex Varneri should be looked after by two Swedish merchants, WetterbladWetterblad, Swedish.
Merchant, Stockholm.
from Stockholm and DahlbomDahlbom, Swedish. Merchant,
Varberg.
from Varberg. The other plants are Polypodium taxifolium, Juniperus from Cape of Good Hope, and Melia azedarachta. These four are a gift from Richard WarnerWarner, Richard
(1711/1713?-1775). British. Classicist
and botanist. Correspondent of Linnaeus.
who has assured Solander that he will serve Linnaeus in every possible way. They are put into a basket by James GordonGordon, James (1708-1780).
British. Gardener to James Sherard at
Eltham and then to Lord Petre at
Thorndon. After that he founded a
nursery at Bow and run a seed shop in
London. Correspondent of Linnaeus.
, who sends his regards to Linnaeus. In a box follow: seeds from Patrick RussellRussell, Patrick (1727-1805).
British. Physician and naturalist
(herpetologist). Succeeded his
half-brother Alexander Russell as a
physician in Aleppo, Syria. After having
practiced medicine in London, he went to
the Madras province for some years,
where he among other things studied the
snakes of India.
which he obtained from his brother [Solander refers to Alexander RussellRussell, Alexander
(c.1715-1768). British. Physician and
naturalist. In 1740 he went to Aleppo in
Syria as physician to the English
factory. Famous for his The Natural
History of Aleppo
(1756; 2nd ed.
1794). After his return to England and
Scotland he worked as a physician.
Half-brother of Patrick Russell.
] in Alexandria or Aleppo (1 Vitex, 2 Sisyrinchium, 3 Cucubalus, 4 Lawsonia Alchanna, 5 Convolvulus Scammonium). He wants to know later on if they have come up. He has sent his only specimen of Hypoxis fasciculata to his brother to be examined, for he is no botanist, and neither is Russell. In the box follow also John EllisísEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
seeds of two American scrubs, of Magnolia and of Hypericum Lasianthus; an unknown fruit from Surinam; two Lepades which are depicted in Ellisís fig. 13 and 19 [Solander refers to Ellisís "An Account of several rare species of Barnacles"Ellis, John "An Account of
several rare species of Barnacles. In a
letter to Mr. Isaac Romilly, F. R. S
from John Ellis Esq., F. R. S.",
Philosophical Transactions, 50:2
(1758), 845-855.
] a small Mytilus Hirundo pygmaea; flower of Hyp. Lasianthus from Alexander GardenGarden, Alexander (1730-1791).
British/American. Doctor of medicine,
South Carolina. Correspondent of
Linnaeus.
via Ellis; a small Anomia with its animal; two bottles, one with Alcyonium, the other with the Priapusdrawn by Ellis; two insects obtained in Skåne.

A packet containing: Ellis drawing of Priapus; a latter from Garden with specimens of Svertia and of a new genus; a Papajos Tree from Garden; a specimen of Calycanthus; Amsonia from Ribe [either Carl Fredrik RibeRibe, Carl Fredrik (1708-1764).
Swedish. Eye surgeon. Personal surgeon
to Adolf Fredrik. Son of Evald Ribe the
Elder.
or, more plausible, Evald RibbenRibben, Evald (1730-1790).
Swedish. Physician. Son of Evald Ribe
the Younger.
, who visited England between 1759 and 1760], a twig of Populus balsamifera; a packet with grasses from the London area, which John ClaytonClayton, John (1685-1773).
British/American. Physician and
botanist. Born i England, moved to
Virginia in North America in 1715. His
herbarium collected in Virginia was
published by Johan Frederik Gronovius
and Linnaeus in Flora Virginica
(1739, 1743). Correspondent of Linnaeus.
has given to Ellis. Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
and Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
promise to report to Linnaeus. They send greetings as well as Ellis, Russel, Gilbert WhiteWhite, Gilbert (1720-1793).
British. Priest, naturalist and
ornithologist at Selborne, Hampshire.
Author of The Natural history and
antiquities of Selborne
(1785).
Brother of John White.
, whose collection of birds is larger than George EdvardsísEdwards, George (1693-1773).
British. Ornithologist and artist.
Visited the Netherlands, France and
Scandinavia. Best known for his
History of birds (1747-1751).
Correspondent of Linnaeus.
, who also greets Linnaeus, and so does Stanesby AlchorneAlchorne, Stanesby (1727-1800).
British. Demonstrator at Chelsea Physic
Garden 1771-1800.
, an expert of the British flora, Warner, Gordon, a well as Bengt FernerFerrner, Bengt (1724-1802).
Swedish. Astronomer at Uppsala
University. Tutor of crown prince Gustav
of Sweden. Correspondent of Linnaeus.
, who is soon about to leave with his companion. The other Swedes, as Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
, Göran RothmanRothman, Göran (Georg)
(1739-1778). Swedish. Physician,
botanist, translator. Studied under
Linnaeus. Went to Tripoli in 1773.
Translator of Voltaire, Pope and others.
Son of Johan Stensson Rothman.
, Ribe and Abraham SpaldingSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
offer their respects. Solander offers his humble respects to Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
and acquaintances in Uppsala, in particular his uncle [Daniel SolanderSolander, Daniel (1707-1786).
Swedish. Professor of Law, Uppsala.
Married to Anna Margareta Solander.
Brother of Carl Solander and uncle to
Daniel Solander. Correspondent of
Linnaeus.
], the accountant RydmanRydman, Swedish. Accountant,
Uppsala.
, Daniel Wilhelm BöttigerBöttiger, Daniel Wilhelm
(1700-1777). Swedish. Pharmacist,
Uppsala.
[and their families] .

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 131-132). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 117-123 .