Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2761 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 11 July 1760 n.s.
Dated d. 11 Julii 1760.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

London d[en] 11 julii 1760.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne Orden,
höggunstige befordrare,

Det första bref som jag hemifrån fäderneslandet emottog sedan jag kom hit till London, var Herr Archiaterns af den 22 Junii. Det medbragte de bedröfveligaste underrättelser för mig som någonsin kunde vara. At nu vid mina omständigheter mista en huld fader kan ei annat än högeligen bedröfva mig. Jag är ännu så perturberad däröfver, at jag ei rätt kan santsa mig, ty det var visserligen ett hårt välkomme för mig i England. Näst in til Gud, täks Herr Archiatern tillåta at jag får sätta min förtröstan til Herr Archiatern och hos Honom söka råd och beskydd. Jag skal på alt sätt vinlägga mig om at gjöra mig värdig Herr Archiaterns gunst och omvårdnad. Ödmjukast anhåller jag äfven at Herr Archiatern täkkes visa min K[iära]ste Mor den vänskapen och vid tillfälle upmuntra Henne uti sitt bedröfvade tillstånd. Det gjör mig mer än ont at Hon nu vid detta tillfället ei skulle ha någon af sina barn som kunde vara hemma hos Henne til någon hjelp och ro, men så skattar jag mig ock lycklig, som är frånvarande, ty mitt blödiga sin skulle värkeligen långt mer blifvit oroat om jag varit hemma. Herr Archiatern täks ei ogunstigt uptaga at jag vågar skicka bref under Herr Archiaterns couvert, och at min K[iära] Mor äfven med bref til mig besvärar Herr Archiatern.

Herr Archiaterns Recommendationer ha förskaffat mig många gynnare och vänner, som alle med besynnerlig höflighet emottagit mig; bland dem bör jag i synnerhet nämna den outtrötteliga H[err] Ellis och den i grund ärliga Collinson, de äro bägge två så upriktige H[err] Archiaterns vänner, at deras tilgifvenhet aldrg kan ökas. Jag har varit ute hos H[err] Warner i Woodford, en som högt värderar Herr Archiatern och en belefvad samt värkelig curieux man, Han tilböd at på alt sätt tjäna Herr Archiatern i synnerhet om han kan för sin vakkra trägård få några frön från Upsala. Han vill framdeles skicka lefvande allt hvad han har in duplo, och som intet fins i Upsala. Nu til en början skickade han igår in til mig at öfversända Polypodium taxifolium, en Juniperus från Caput B[onae] Spei och Melia Azedarachta mäst fullväxt, samt en anv[is]ning[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
för mig at hos den sidst omskrefne G[or]don[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
få en af hans nya träd Jasminum florae duplici; en ört som nu här i Ängland altid betalas med 4 a 6 Guineer; Ty ingen har den mera än den Trägårdsmästaren som han lämnat den til. Jag skal sända dem väl förvarade med Captain Törnlund, tillika med några andra små saker som jag dessförinnan kan få. Ellis har ock lämnat mig något från Garden i America. Nu är jag så oroad öfver den bedröfvelige nyheten jag fick från Sverje at jag ei kan redigare eller med mera gjöra min upvaktning. In til min död är jag med djupaste vördnad

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste och lydigste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 128v
]
P.S. Hos Nådiga Frun, min sötaste Mamselle samt den öfrige Herr Archiaterns famille och andre bekante, anhåller jag at min vördnad måtte förmälas.

[c][c] : MS1 [added in the left margin
of fol. 129r
]
P.S. Herr Collinson, Ellis, Emson, White, Alchorne, &c. Spalding, Brander, Ribe och Berch förmäla in vördnad.

To
The Royal Society of
Sciences, at Upsal
fr[ij] br[ef]
fr[anco] Hamb[urg]

[d][d] : MS1 [on a small paper, bound
consecutively
]
Nedan följer Beskrifningen på de 2ne Insecterne som jag skickat i Asken; jag glömde lägga ned den. När Herr Archiatern behagar låta brefven till mig directe addresseras, får jag dem säkrast om de ställas till Branders och Spaldings Contoir, på detta sättet: To M[iste]r Solander – to be delivered at M[iste]r Spalding & Brander in White Lyon Court Cornhill, at London. Om ej husadressen är påskrifven, löper man ofta fara at mista breven, när de skola intimeras i avisorne.

To
The Royal Society of
Sciences, at Upsal
fr[anco] Hamb[urg]
fr[ij] br[ef]

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
obtained a letter from Linnaeus dated 22 June [this letter has not come down to us] with the most deplorable tidings that his father [Carl SolanderSolander, Carl (1699-1760).
Swedish. Dean of Piteå. Amateur
scientist. Father of Daniel Solander.
Members of Maupertuis’ and Anders
Celsius’s expedition visited his
vicarage in 1737 and 1737.
] had passed away. He is still so perturbed that he can hardly calm himself. He hopes that he can put his trust in Linnaeus for advice and protection. He asks about Linnaeus’s friendship towards his dearest mother [Magdalena BostadiaBostadia, Magdalena
(1713-1789). Swedish. Daniel Solander’s
mother. Married to Carl Solander, dean
at Piteå. Correspondent of
Linnaeus.
] and that Linnaeus when convenient might cheer her in her distressed state. He hopes that he may send her letters under Linnaeus’s address and vice versa.

Linnaeus’s recommendations have procured many patrons and friends, in particular John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
and the most honourable Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
, the most sincere friends of Linnaeus. He has visited Richard WarnerWarner, Richard
(1711/1713?-1775). British. Classicist
and botanist. Correspondent of Linnaeus.
in Woodford, who offered to serve Linnaeus in all ways particularly if he could obtain some seeds from Uppsala. He is willing to send all what he has in duplo. Yesterday he sent me Polypodium taxifolium, a Juniperus from Cape of Good Hope, and Melia azedarach and an order to James GordonGordon, James (1708-1780).
British. Gardener to James Sherard at
Eltham and then to Lord Petre at
Thorndon. After that he founded a
nursery at Bow and run a seed shop in
London. Correspondent of Linnaeus.
to get Gardenia jasminoides. They will be sent with Captain Nils TörnlundTörnlund, Nils Swedish.
Sea-Captain.
with a few other things. Ellis has given me something from Alexander GardenGarden, Alexander (1730-1791).
British/American. Doctor of medicine,
South Carolina. Correspondent of
Linnaeus.
in America. He is so worried about the deplorable tidings that he can not add more.

P.S. 1. Solander begs that his respects are reported to the Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], his sweetest Mademoiselle [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
and the rest of Linnaeus’s family and other acquaintances.

P.S. 2. Collinson, Ellis, Emson [James EmpsonEmpson, James (d. 1765).
British. Curator of Hans Sloane´s
collection at the British Museum.
], Gilbert WhiteWhite, Gilbert (1720-1793).
British. Priest, naturalist and
ornithologist at Selborne, Hampshire.
Author of The Natural history and
antiquities of Selborne
(1785).
Brother of John White.
, Stanesby AlchorneAlchorne, Stanesby (1727-1800).
British. Demonstrator at Chelsea Physic
Garden 1771-1800.
, Abraham SpaldingSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
, Gustaf BranderBrander, Gustaf (1720-1787).
Swedish. Merchant in London. Partner of
Abraham Spalding in the firm Spalding
& Brander. Curator of the British
Museum. Friend of John Ellis.
Correspondent of Linnaeus.
, Ribe [either Carl Fredrik RibeRibe, Carl Fredrik (1708-1764).
Swedish. Eye surgeon. Personal surgeon
to Adolf Fredrik. Son of Evald Ribe the
Elder.
or, more plausible, Evald RibbenRibben, Evald (1730-1790).
Swedish. Physician. Son of Evald Ribe
the Younger.
, who visited England between 1759 and 1760] and Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
send their respects.

Addition to the letter: Descriptions of the insects in the box which were forgotten. Solander asks Linnaeus to address the letters for him to Spalding & Brander’sSpalding & Brander,
Swedish. Trading firm, London.
office [Spalding’s companion was Gustaf Brander] in the following way: Mr Spalding and Brander in White Lyon Court Cornhill, at London. If the address of the house is not written [on the letter] one risks losing the letters.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 128-130). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 113-117 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1]
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 128v]
c.
MS1 [added in the left margin of fol. 129r]
d.
MS1 [on a small paper, bound consecutively]