Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2763 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 6 September 1760 n.s.
Dated 6 September 1760. Sent from Sevilla (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Sevilla d[en] 6 September 1760.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare

Sist hade Jag den äran H[err] Arch[iate]rn tillskrifva från San Lucar af d[en] 12 passato och sedan dess har Jag, för att råka den hemresande H[err] Friedrik Logie och en till America resande Botanicus, varit 2dra gången i Cadiz och ändteligen åter från San Lucar upför Floden Guadalquivir (Betis veter[is]) kommit hit. Landet på båda sidor om denna floden är ganska lågt och jämnt bestående af en Dyblandad lera och efter min ibillning liknar aldeles Holland samt kunde blifva äfven så nyttigt om annat folk än Barbarer bodde där. Här växer nu intet annat än Salicornia och Salsolae samt Chenopodia af hvilka brännes Soda som här kallas Barilla. Denna staden är stor och folkrik, omgifven med vackra Olive Apelcin och Citron Trägårdar samt Vingårdar. Musa har jag sett under Bar himmel i en trägård härutanför staden allenast 3 år gammal bevis till Climatets mildhet och den grymma hettan Jag i denna stadens trånga gator fått känna. Annars är staden full af Göthiska, Romerska, Moriska och Heliga efterlämningar samt dumt och fäaktigt folk likt de öfriga Spaniorer. Jag får ej ledsna att höra mig frågas både af Köpmän Präster och Galonerade Adelsmän om Sverige är en stad om det har någon siöhamn, om där är Kung med flera tjocka okunnigheter. Ja de känna ej sitt egit land de gå på och då jag reser ifrån en stad känner jag den ofta bättre än någon af dess inbygare. Men nog om detta. Utom den örtkrukan med Amaryllis Belladonna som jag skickat med Skeppet Hindrik och Capt[ain] Weyli från Cadix och hvilken jag hoppas före dett lärer vara H[err] Archiatern genom Agenten Kryger i Elsenör tillhanda kommen, så har jag ock nu, med samma Skepp som hemförer H[err] Fried[rik] Logie samt besättningen af den olyckligen förbrände Fregatten Fauna, och hvars namn är Skep[pe]t Wrede Capt[ain] Tollberg, skickat

En Låda med Sand och några stånd af Cynomorium Coccineum hvilken jag likväl fruktar afsomnar under vägen emedan jag ej kunde för dess skörhet skuld och diuphet i sanden få ett stånd med sin Basis, som Jag en gång såg var Anabasis tamariscifolia, men en nyfiken munk som kom att gapa på mitt underliga arbete slet sönder ståndet så att hans helighet snart fått en örfil om vi varit ensamne.

Ett Pacquet i Grått Papper med små Exemplaret af de Örter jag samlat emellan Gibraltar och Cadiz ty de öfriga äro ännu ej i ordning. Alla äro numrerade med samma numror som på de exemplar Jag har här hos mig och H[err] Archiatern täckes derför efter sitt benägna löfte i svar härå på Madrid låta mig veta namnen till hvar nummer. En stor del känner jag väl men som resa, gapande folk och heta hindrat mig att examinera dem så är jag ej så säker. Äfven täckes H[err] Arch[iat]ern skicka samma namn och numror till Doctor Fagraeus emedan jag äfven skickat honom exemplarer af samma. Ett mindre Pacquet i grått Papper med frön hvilka jag äfven hoppas att H[err] Archiatern täckes af deras afkomst gömma något för mig tils Jag kommer hem om de det förtjena.

I den Lådan jag skickat till Doctor Fagraeus äro ock några småsaker som han med H[err] Archiatern skall communicera. Härifrån skal jag söka skicka hvad öfrigt är af mina samlingar och äfven aflägga för H[err] Archiatern. Jag reser nu i en slät tiden då all marken är Gul och upbränd men det hjelper ej man får ha tålamod till rägntiden då här åter grönskar. Tantalus Loculator, Fulica Atra och Charadrius Alexandrinus hvilken här vid strömmen fins till stor myckenhet har jag till försök upstoppat med Fructus Capsici och skall hemskicka. Herr Logies hemresa är nog oförmodad men som han ej kunde vinna sin föresats att komma till Barbariet i anseende dertill att dess brors ditresa redan var besluten och nu fullbord så finner både han och Jag bättre att an- vända tiden i Sverge än i det instängda Gibraltar. Den Botanicus jag i mitt brefs början nämnt heter Don Joseph Celestino Mutis en ganska artig man och står nu på resande fot att följa såsom Medicus med Don Pedro de la Gerda som skall blifva vice Konung i Santa Fé i America. Huru mycket denna mannen värderar sin osedde lärare H[err] Archiat[e]rn är otroligt och om han skulle dyrka 2 Gudar så blefvo Herr Archiat[e]rn den andra. Han hade Genera Plant[a]r[um] och Species samt Fundamenta Philosophia har han nyttjat men ej kunnat bli ägare af, och som han var angelägen att equipera sig till sin Botaniska färd och H[err] Logie just äfven till lycka var i Cadiz, så öfvertalte Jag honom att lämna H[err] Mutis Philosophia Bot[anica] Loefl[ing] It[er Hispanicum] och nya Systemets begge tomer. En skänk som mer aestimerades än något uptänkeligit. Hans Patron är en artig Herre som mycket älskar vettenskaper och äfven låfvat befordra H[err] Mutis i sin. Ingen ting skulle högre upmuntra denne Herr Mutis än om H[err] Archiatern täckes hedra honom med sin hand och bref med några Påminnelser och Instructioner, hvar¬efter han gärna meddelar H[err] Archiat[er]n sina observationer och har äfven låfvat samlingar. Brefvet kan Herr Archiatern skicka under Couvert till Herr Consuln Jacob M[ichael] Bellman i Cadiz som låfvat besörja det vidare och alla dem H[err] Archiatern behagar skicka. Mons[ieu]r Godin i Cadiz som reste med Löfling från Lisboa är en ganska artig Herre som har insikt, i många saker. Han vördar H[err] Archiatern otroligt och har endast därför visat mig mycken höflig het. Han yttrade för mig sin ärkänsamhet mot H[err] Archi[atern] för den hedern att hafva blifvit ledamot af Upsala Wettenskaps Societet, men jag kunde ock på dess förfrågningar och discourser märka att han gärna skulle önska sig att bli Ledamot af Stockholms ehuru han ej directe yttrade det. Kunde H[err] Archiatern bidraga härtill så skedde H[err] Godin dermed en förtjent heder och Academien fingo en värdig Ledamot. Denne H[err] Godin kunde väl bli H[err] Archiaterns correspondent här och jag är säker att han med nöje skulle göra det men han är både litet Commod hvad brefver angår och är dess utom sysselsatt med Amiralitets Academien hvars Intendent han är under heder af Öfverste. Icke eller har han någon speciel insikt i Natural Historien ehuru han har smak derför, men i andra saker skulle han väl kunna vara H[err] Archiatern till nöje.

I anseende härtill har jag för att åtlyda H[err] Archia[terns] befallning anmodat M[onsieu]r Carbonel i Cadiz att blifva H[err] Archiaterns Correspondent. Han är en artig man af mycken insikt och har äfven både mycken smak och någon liten kunskap i Natural Historien, men för att vinna mer felar honom ej mer än de af H[err] Archiaterns böcker, som Jag förr för honom begärt och hvilka han hjertel[ige]n efterlängtar. Han har svarat mig det han med största nöje vill efterkomma alla H[err] Archiaterns befallningar så väl med underrättelser som samlingar. I snäckor och Coraller har han redan vackra samlingar. Han är såsom Professor i Språken och Humaniora vid samma Academie som Godin. Flores Arboris Draconis har han låfvat samla. Jemte min vördnad till Frun och hälsning till H[err] Carl framhärdar

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer.

Kongl. Majts
Trotjenare och Archiater samt
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne
Orden Wälborne
Herr Carl Linnaeus
Upsala

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
has, since he last wrote [Alströmer to Linnaeus, 12 August 1760Letter L2774], visited Cadiz twice in order to see Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
, who is on his way home, and a botanist, who is travelling to America. Alströmer has now proceeded up the Guadalquivir River to Seville, through a flat clayey landscape that might be of utility were its inhabitants not barbarians. Nothing but salicornia and salsolae grow in it; the people burn Chenopodia to produce soda, called barilla in Spanish. Seville is large, populous and set among olive, orange and lemon groves, and vineyards; Alströmer has seen a three-year-old Musa in a garden. It is full of Gothic, Roman, Moorish and Holy remains, and of people who, like the other Spaniards, are stupid and brutish; Alströmer avers merchants, priests and noblemen have asked him whether Sweden is a city or has a harbour or a king, and similarly ignorant things. They are ignorant of their own country and Alströmer avers that on leaving a town, he knows it better than its inhabitants. With the ship Hindrik and Captain WeyliWeyli, ?. Captain on the ship
Hindrik.
from Cadiz, Alströmer has sent to Linnaeus an Amaryllis Belladonna, which should be communicated to Linnaeus through Kryger [Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
] in Helsingør. Furthermore, with the same ship that brings Logie home, together with the crew of the ship Fama, the name of the ship is Wrede, with Tollberg as the captain, Alströmer has sent from Cadiz the following items:

Cynomorium coccineum in a box of sand that would have also contained an Anabasis tamariscifolia but for the clumsiness of a monk.

A grey-paper package of plants found between Cadiz and Gibraltar and numbered to facilitate Linnaeus informing him of their correct names; he knows many but, on account of travel, over-inquisitive people and the heat, he has not examined all of them. He asks Linnaeus also to tell Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
these names that he will affix to the specimens the writer has sent him. Lastly, another small grey-paper package of seeds, of which the writer asks Linnaeus to save some for him.

Some things in the box sent to Fagraeus are for him to discuss with Linnaeus. Alströmer will try to send more of his collections. Until the rains when greenery returns, conditions are inauspicious for a naturalist. Alströmer has tried to preserve for despatch home specimens of Fulica atra and Charadius Alexandrinus, which species abound on the river, by stuffing them with Fructus capsici. He and Logie think it better to be in Sweden that in the confines of Gibraltar.

A botanist he met on a visit to Cadiz, José Celestino MútisMútis, José Celestino
(1732-1808). Spanish. Botanist.
Went to South America in 1760 and lived
in Bogotá, which due to him
became an important centre of learning.
His comprehensive herbarium, manuscripts
and numerous watercolour botanical
illustrations were sent to Spain after
his death. Correspondent of Linnaeus.
, will travel to Santa Fé in America as doctor to the viceroy designate, Pedro Messía Corea de la CerdaMessía Corea de la Cerda,
Pedro
(1700-1783). Spanish.
Naval officer and colonial official.
From 1761-1773 he was viceroy of New
Granada (present-day Colombia,
Venezuela, Panama and Ecuador) at Santa
Fé, South America.
. The former all but worships Linnaeus and owns copies of Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
[unclear which edition, here the fifth edition], Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
and Fundamenta botanicaLinnaeus, Carl Fundamenta
botanica, quae majorum operum prodromi
instar theoriam scientiae botanices per
breves aphorismos tradunt
(Amsterdam
1736). Soulsby no. 253.
and has used but does not own a copy of Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
; Alströmer has persuaded Logie to give him his own copies of that book, Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
and both volumes of the new edition of Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
[the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published]. The writer urges Linnaeus to communicate with Mútis in America, he may write c/o Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
in Cadiz. Louis GodinGodin Des Odonais, Louis
(1704-1760). French. Astronomer.
in Cadiz, who sailed from Lisbon with Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
, has received him generously and, while appreciating the honour of election to the Uppsala scientific society, has let it be understood election to that in Stockholm would please him even more. Were he so elected, the advantage to Linnaeus would be palpable, if mainly in matters other than natural history.

José CarbonellCarbonell, José
French?.
, Godin’s colleague in the Cadiz academy, awaits not only the books Alsrömer asked Linnaeus to send him but any request Linnaeus wishes to make of him. He has promised to collect specimens of Flores arboris draconis and has fine collections of shells and corals. Alströmer concludes by greeting Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], and young Carl [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 66-68). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 31-34   p.31  p.32  p.33  p.34.