Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2765 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 July 1760 n.s.
Dated 1760 d. 1 julii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder,

jag märker på alt att min k[iäre] Broder ej tänker mer hälsa på sin tienare.

jag har ej haft tid denna terminen att disputera.

Systemet lägges nu upp af Salvius å nyo; i förtret mot Halliska editionen; ty Leidiska aestimerade han intet.

Blomen lärer giöra all sin flit att observera. Min k[iäre] Br[oder] har hedrat sig emot honom; det han i all sin tid wördar.

Mine 2 Doctorer sätta mig dageligen fult arbete, som på kort tid wela se och lära alt.

Så har Min Br[oder] wärkeligen warit podagricus?

jag har fått widlöftig recite huru det skedde att Kratsensteins bok om conchilia Regenfusiana blef improberad af K[ongen] i Danmark.

Ahlströmer och Logie hafwa artigt observerat i Spanien. jag hoppas at Solander lärer nu wara i London.

Brander har i Algier artigt beskrifwit Hyaenam.

Vandellius skrifwer om artiga saker från Padua.

Af Kramer från Öster rike har jag äfwen haft artige observationer.

Gud hielpe Nådiga Fruen att wähl genomgå sitt förestående beswär.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] H[err] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 1 julii

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 85-86   p.85  p.86.