Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2767 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 1 July 1760 n.s.
Dated d. 1 Julii 1760.. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjärne-orden,
höggunstige befordrare,

Nu får jag änteligen hafva den äran at berätta det jag väl och lyckeligen ankommit hit til London. Resan ifrån Sundet var på sitt sätt både långsam och besvärlig. Vi hade beständig motvind och måste alt hjälpa oss fram med loverande; samt rätt ofta starkare stårm väder än denna årstiden plägar vara vanligit. Dock Gud ske lof, jag hade ingen olägenhet af sjön, ej heller voro vi i någon fara. Ännu har ej något vist kvarter, utan äro mina saker kvar på skjeppet, så att jag nu skrifver detta hos H[err]ar Brander och Spalding hvilka anmäla sin vördnad hos Herr Archiatern. Jag kan ei nu som jag bör upvakta Herr Archiatern, med berättelse om något artigt, ty jag är så nykommen, at jag knapt vet hvar jag är; Ty i förrgår ankom jag hit, så att jag hant up til Svänska Kyrkan i Gudstjänsten, där träffade jag Doctor Noring, med hvilken jag fölgde hem; eftermiddagen sökte jag H[err] Spalding och Brander, men de voro utreste på landet, så at jag ei träffade dem, utan var då D[octo]r Noring så god och lät mig vara hos sig, til igår mårgons då jag råkade Herr Spalding. Han förde mig då tillika med Doct[o]r Noring på Åtskilliga ställen i kring staden, at ungefärligen lära mig sättet huru jag skal kunna finna vägen i denna stora och vidsträkta staden. I går til middagen spisade jag hos H[err] Spalding i sällskap med M[iste]r Ellis, så at jag då fick med honom börja en bekantskap, som jag håppas skal blifva rätt artig och profitable, ty det är en ganska artig man, som redan visat mig mycken höflighet, samt på alt sätt tilbudit sin tjänst. Han emottog mig med ganska stor vänskap, och försäkrade at jag skal finna nöje här i England. I går eftermiddag reste jag med H[err]ar Spalding och Ellis, strax utom staden, til en Trägårdsmästare som heter Gordon, och här i London räknas för vara den största i sin konst, samt hafva den vakkraste och talrikaste trägården, [och] [a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
hafva långt större insigt än Miller, samt äfven cultivera åtskillige växter som ei skola finnas i Chelse. Han är en artig man, och en bär stor vördnad för Herr Archiatern. Han har mäst alla Herr Archiaterns botaniska böcker, och igår när vi kommo dit, satt han med sin Son och hölt på at examinera nägra örter efter Syst[ema] nat[urae]. Jag fick där då se rätt månge örter som jag ei förr sedt i blomma. Magnoliae stodo under yppen himmel, nu i sin bästa blomma; han hade en myckenhet af dem, men ingen var öfver 4 al[na]r hög. Calycanthus kommer nu i dessa dagar i blomma hos honom, äfven Rhododendrum maximum. Jag mins ei om Kalmia har blommat eller skal blomma, han hade bägge species. Tetragonotheca blommade, etc med ett ord han hade åtskilliga rare växter; desse alle stodo under öppen himmel. Ägaren har blifvit rik igenom sina trägårdar, ty här äro fålk som betala bra rare växter. at för en Magnolia få 10 a 15 pund Sterling, räknar han vara ordinairt; hvar skulle man i Sverje få en som ville ge 10 plåtar för en rarité! Nu kan jag ei berätta något mera denna gången om alt detta, ty jag såg igår endast som hastigast på hvad som han hant visa innom ½ timma, ty sällskapet ville hem. Men framdeles skal jag väl bättre kunna hafva äran at berätta hvad märkvärdigt här finnes. Til at så mycket bättre och snarare kunna lära mig språket så tänker jag efter mina vänners inrådande flytta ut på landet ett par veckor, så at jag skall komma att umgås endast med Engelskt fålk, ty ehuru jag förstår alt hvad jag läser i Engelsk böcker så tala fålket här i allmänhet så fort och slarfvigt, at det behövs mycken öfning innan jag kan förstå hvad de säja. Och nu tänker jag efter H[err] Ellis och Spaldings inrådande at taga mig rum ute vid hans största Trägård, där han sjelf uppehåller sig, hälst efter han tillböd mig at så ofta och när jag ville få gå i hans trägård. Jag gjör det ock så mycket häldre som denne räknas för den starkaste planterare. Hans trägård är ei heller så långt belägen bort som Chelse. Han bad mig at jag hos H[err] Archiatern skulle anmäla hans vördnad, och försäkra at han i alla tider burit mycken vördnad för Herr Archiatern och endast önskat at bli nämnd för en så stor man, ty han tror at han så väl som Master Miller skal kunna vara til tjänst, i synnerhet vad träd och Buskar angår. Emellan denne M[iste]r Gordon och Miller är en stor Jalousie, ty de täfla om företrädet. Gordon kan något Latin, äfven så at han kan tala litet. Han låfvade at i mårgon bittida komma hit och följa mig til ett ställe där Chamaerops humilis står i blomma. I mårgon eftermiddag vill H[err] Spalding följa med mig ut till M[iste]r Miller i Chelse, och nu vid middags tiden kommer M[iste]r Ellis hit och skal följa mig til Collinson. Skulle H[err] Archiatern behaga hedra M[iste]r Gordon med ett bref, torde det blifva mig til mycken fördel, i synnerhet som jag af honom lär aldramäst kunna profitera i Planter konsten. Han har en son, som redan räknas för ganska stark lycklig i den saken, så att M[iste]r Ellis sade det fålket ge häldre en Guiné mera för ett rart trä eller buske hos M[iste]r Gordon än hos någon annan, ty han skal alt för väl och säkert både updraga i sin träskola och sedan plantera om växterna. Ellis är ei heller god vän med Miller, ty han skal vara ganska capriceux och stor. Russel är ej i staden, men väntas inom några dagar.

Jag har träffat här Ribe och Berch, de må bägge nu väl samt be mig anmäla sin vördnad. Riben har nästan hela tiden varit sjuklig sedan han kom hit, men är nu tämlig Restituerad. Secreteraren Berch tänker med det första resa ut kring landet at se sig om. Prof[essor] Ferner och hans reskamrat väntas innom 8 dagar tilbakars ifrån en resa som de gjort kring Skottland och England. Ryttmäst[are] Jennings väntas hit med det första.

På sjön hade jag tilfälle att rätt väl få se Nereis noctiluca, hvarom jag härnäst skal skrifva nu är jag skild från mina papper, hvilka ligga kvare på Skjeppet; äfven skal jag då lämna beskrifning på 2ne Insecter som jag kort för afresan från Sundet tog i Skåne, hvilka jag ock tror skola vara nye. Jag håppas at de förre som jag skickade med Grillens Skjepps capten äro väl framkomne; Jag är viss, at mer än hälften ei voro värde någon upmärksamhet, men det skulle fägna mig om någre af dem kunde roa H[err] Archiatern. Utaf den som jag kallade Leptura cornuta, fick jag sedan en stor myckenhet.

Jag vågar uppå Herr Archiaterns godhet och låter närlagda bref följa med til mina K[iära] Föräldrar, och håppas at H[err] Archiatern täkkes låta det med det första afgå med påsten. De komma då säkrast, ty skulle jag directe ställa dem på Piteå, så voro det både här och på de orterne brefven skola genomses, en så obekant ort at de snart kunde missändas.

Hos Nådiga Frun och Mamsellerna sam H[err] Linnaeus anhåller jag om min ödmjukaste och hjärteliga hälsnings förmälan. H[err] Linnaeus torde vara så god och vid tillfälle stiga in till min Farbror at anmäla min hälsning och berätta at jag lyckel[ige]n framkommit.

Med djupaste vördnad har jag äran in til min död at framhärda,
Välborne Herr Archi[aterns och][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
Riddarens
ödmjukaste och lydigaste tjänare
Daniel C[arlsson] Solander.

London d[en] 1 Julii 1760.

fr[ij] br[ef]
To
The Royal Society of
Sciences,
at Upsale
to be delivered at M[iste]r Charles Linnaeus Esq[ui]re.

upSUMMARY

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cookís first voyage
1768-1771. Joseph Bankís librarian.
Correspondent of Linnaeus.
reports that he has safely arrived in London. There had been continuous contrary wind and unusually strong stormy weather for the season, but Solander had no inconvenience of the sea and was not in danger. His belongings are still on the ship and he is writing at Gustaf BranderísBrander, Gustaf (1720-1787).
Swedish. Merchant in London. Partner of
Abraham Spalding in the firm Spalding
& Brander. Curator of the British
Museum. Friend of John Ellis.
Correspondent of Linnaeus.
and Abraham SpaldingísSpalding, Abraham (1712-1782).
Swedish. Merchant, London, in
partnership with Gustaf Brander.
[office]. He is so newly arrived that he hardly knows where he is. He arrived the day before yesterday and reached the Swedish Church where he met Carl NoringNoring, Carl Niclas
(17171-1786). Swedish. Pastor of the
Swedish Church, London 1748-1760.
with whom he stayed until yesterday morning. Then he met Spalding and with Noring he took Solander to various places in the city. Yesterday at noon he had dined at Spalding together with John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
. He hopes that the latter will be a profitable acquaintance. The same afternoon Spalding and Ellis took him slightly outside the city to a gardener, James GordonGordon, James (1708-1780).
British. Gardener to James Sherard at
Eltham and then to Lord Petre at
Thorndon. After that he founded a
nursery at Bow and run a seed shop in
London. Correspondent of Linnaeus.
, who is reckoned as the greatest of its kind and much more insightful than Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
and cultivates many plants that are not to be found at Chelsea. He has got nearly all Linnaeusís works, and when Solander visited him he was examining some plants, following Systema naturae, together with his son. Solander saw in flower magnolias, Calycanthus, Rhododendron maximum, Kalmia, two species, and Tetragonotheca. The owner has become wealthy on his gardens because here are people paying much for rare plants. In order to learn the language Solander has been advised to move into the countryside for a few weeks. He understands all he reads but needs practice to understand what they say. Following the advices of Ellis and Spalding he will take room at his [Gordonís] largest garden, where he resides himself. It is not so far off as Chelsea. Gordon has assured Solander that he has always been a great admirer of Linnaeus, and he hopes he can serve Linnaeus, especially concerning trees and bushes. There is a great jealousy between Gordon and Miller. Gordon knows some Latin, he can even speak the language a little. Gordon will show a place where Chamaerops humilis is in flower. Tomorrow afternoon Spalding will accompany Solander to Miller at Chelsea and now at noon Ellis will take him to Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
. Solander asks Linnaeus to send a letter to Gordon, which could be of great advantage for Solander, who there best could learn the art of planting. He has as well a son quite good in this matter. Ellis is not either a good friend of Miller. Alexander RussellRussell, Alexander
(c.1715-1768). British. Physician and
naturalist. In 1740 he went to Aleppo in
Syria as physician to the English
factory. Famous for his The Natural
History of Aleppo
(1756; 2nd ed.
1794). After his return to England and
Scotland he worked as a physician.
Half-brother of Patrick Russell.
is not in the city but expected soon.

Solander has met Ribe [either Carl Fredrik RibeRibe, Carl Fredrik (1708-1764).
Swedish. Eye surgeon. Personal surgeon
to Adolf Fredrik. Son of Evald Ribe the
Elder.
or, more plausible, Evald RibbenRibben, Evald (1730-1790).
Swedish. Physician. Son of Evald Ribe
the Younger.
, who visited England between 1759 and 1760] and Carl Reinhold BerchBerch, Carl Reinhold
(1706-1777). Swedish. Deputy director,
numismatist. Correspondent of Linnaeus.
, Ribe has been ill; Berch will travel out and see the country. Bengt FernerFerrner, Bengt (1724-1802).
Swedish. Astronomer at Uppsala
University. Tutor of crown prince Gustav
of Sweden. Correspondent of Linnaeus.
with company is expected back from Scotland and England. John JenningsJennings, John (1729-1773).
Swedish. Owner of iron works, merchant
and politician. Member of the Royal
Swedish Academy of Sciences. Conducted
the trading-company Finlay &
Jennings together with Robert Finlay.
Correspondent of Linnaeus.
is soon expected.

At sea Solander had seen Nereis noctiluca, which he will describe as well as two insects collected in Skåne. He hopes that those he sent with Grillís ship captain have arrived. He has seen much of Leptura cornuta.

He hopes that an enclosed letter to his dear parents [Carl SolanderSolander, Carl (1699-1760).
Swedish. Dean of Piteå. Amateur
scientist. Father of Daniel Solander.
Members of Maupertuisí and Anders
Celsiusís expedition visited his
vicarage in 1737 and 1737.
and Magdalena BostadiaBostadia, Magdalena
(1713-1789). Swedish. Daniel Solanderís
mother. Married to Carl Solander, dean
at Piteå. Correspondent of
Linnaeus.
] would be forwarded by Linnaeus.

With humble and cordial greetings to the Linnaeusís wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], his daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] and to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 126-127). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 105-112 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].