Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2774 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 12 August 1760 n.s.
Dated 12 Aug. 1760. Sent from Sanlúcar de Barrameda (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

San Lucar de Barameda d[en] 12 Aug[ustii] 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare.

Under den 10 sistledne Junii hade jag sist den äran H[err] Archiatern från Cadiz tillskrifva och har sedermera här med största nöje emottagit H[err] Archiaterns angenäma af d 24 Junii. Att H[err] Arch[iatern] behagar så högt anse min lilla upmärksamhet på den vackra blomman från Lima, bör jag uptaga som ett förnyat prof af H[err] Arch[iate]rns vanliga gunst mot mig och som ett upmuntringsmedel för dem som älska men litet förstå Wettenskapen. Jag fruktar endast att genom sådant steg blir hedren förnedrad då jag oförtjent uphöjes. Nu följer innelykt några frön af denna blomman som helt visst äro mogna och utom dess ligga i Cadiz bland mina samlingar färdige till hemsändning en stielk med 2 hela fröhus. Innom nästa vecka slut hoppas jag att de komma att gå från Cadiz och då skall jag skicka en förtekning derpå till H[err] Arch[iater]n. För H[err] Arch[iater]n är en låda med Cynomarium 1 pacquet med frön och 1 med örter. Jag beklagar hjerteligen Solanders olycka och fruktar nu att dess resa hindras. Ach hvad skada vore det! Mitt hjärta gläder sig, att se Lärjungar komma från alla orter, för att följa Herr Archiatern och Jag hoppas, att de i framtiden skola göra gagn. Det vore beklageligit om H[err] Consuln Bellman skulle lida för sin villighet och hjelpsamhet. En Dråtnings namn borde ej Loefling missbruka och Bellman borde tro det. Hvad skulle Drottningen sagt om Löfling en gång lyckligen hemkommit och berättat, att brist på Penningar, som han fåfängt begärt af Consul Bellman, gort, att han ej kunnat göra några samlingar för Drottningen. Bellman visste ock att hon var älskare af Wettenskapen. Om Jag kan få något af Loeflings samlingar i Madrit där mig blifvit berättat, att Pacqueter skola ligga addresserade till H[err] Arch[iate]rn så torde denna betalningen gå lättare. Jag har samlat några underrättelser om Loefling, fler väntar Jag i Madrit och då skall Jag på en gång meddela alt. Ortega är ej så hel som han ser ut och liten afvundsiuka, torde tillbaka hålla både Loeflings skrifter och samlingar. Tänk att de enfaldiga Spaniorerne fägna sig öfver Loeflings död och tacka Gud, att en Kättare fått dö under deras prästers händer som en Christen. H[err] Logie är ännu i Gibraltar och Jag tror, att han först måste gå till Holland eller Sverige tillbaka. Här är ganska magert på Insecter: Mornar och qvällar synas aldeles inga och om dagen är nu så hett att jag knapt kan och ingen vill släppa mig ut för den brännande solhettans skuld, som Jag redan med egna ögon sett förordsaka hos många en här så kallad Tavardillo eller het Feber med stark hufvudvärk och hvilken tar lifvet af många. Till Correspondent för H[err] Archiatem i Cadiz vet jag ingen bättre än den förr omskrefne Professor Carbonel en ganska artig man och min goda vän. Han skulle altför mycket encourageras, om H[err] Arch[iater]n för sin egen eller min räkning täckes skänka honom de Böcker Jag omskrifvit. Jag skall tillskrifva honom om denna Correspondencen och då täckes H[err] Archiatern härefter addressera sina brefver till honom under H[err] Consuln J[acob] M[artin] Bellmans Couvert i Cadiz. Här är nu ett magert land både på örter och Insecter, marken är upbränd och skugga fins här ej. Men Jag hoppas snart komma i den så kallade Spaniens trägård som är kring Granada och Valencien dit jag nu går. Alla brefver som Herr Archiatern ärnar hedra mig med är bäst att de gå till Doctor Fagraeus, som vet att skicka dem på behörig ort. Capparis Spinosa gör här Jordvallarne med sina krypande stielkar och sköna blommor rätt vackra och Pancratium maritimum både pryder och ger god lukt åt hafsstranden i den magraste sand. Cynanchum acutum står ock nu i full blomma i torraste Sanden. Min Commission om Sanguis Draconis arbor har varit olycklig ty blommorne voro redan förbi i April och Jag fick endast mogen frukt. Carbonel har likväl vist lofvat att skicka torkade Blommor, nästa år till H[err] Arch[iater]n. Trädet växer i Fransiscaner trägården i Cadiz högt och tjokt. Fröen brukas till Radband. Saften som utsilas kan ej skiljas från Sanguis Draconis och brukas ock i dess ställe af apothekare. Från Canarie Öarne är det kommit till Cadiz. Bacca fere exsucca, hvars hinna genomskines af det indre röda klotrunda fröet. An Bacca vel Capsula. Fröet är ensamt i Bäret och nästan så stort samt af en hornaktig Consistence, ligger 2 månader i Jorden innan det kommer up. Några smala bladlösa nedhängande grenar likna stolones. Lignum rubrum, brukas pinnar deraf till tandborstar. Månne ej af Calami Genus. Erythrina Corallodendron hade mogna frön vid Port Marcè. Halfmogen frukt af Solanum Melongena ätes här kokad. En sägen är att Morerne brukat henne till gift och lämnat henne efter sig på det Spaniorerne skulle äta sig till döds deraf. Jag hinner nu ej skicka den beskrifning Jag i Cadiz gort på Schinus Areira men får allenast berätta att hon antingen bör höra till Dioecia Decandria eller Polygamia Dioecia, ty Hon blommorne hafva äfven Stamina men Pollen har jag ej funnit och Mares hafva som honan 3 styli men mindre och få aldrig frukt. Påsttimman skyndar och Jag måste sluta med hälsningar till Frun, H[err] Carl och alla mina vänner samt framhärdar beständigt

Wälborne H[err] Arch[ia]terns
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Wälborne H[err] Archiatern
och Riddaren af Kongl[iga]
Nordstjerne Orden
Herr Carl Linnaeus
i Upsala.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
thanks Linnaeus for his letter of 24 June 1760Letter L2738; encloses some seeds of the flower from Lima; mentions one of its stalks with two whole seed vessels is in his collection; and hopes shortly to send them and a listing to Linnaeus, as well as a box containing Cynomarium, a packet of seeds and another of plants. He regrets both Daniel Solander’sSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
accident, fearing it will hinder his journey, and the possibility that Jacob Martin BellmanBellman, Jacob Martin
(1706-1786). Swedish. Merchant, Cadiz.
Swedish consul there 1742-1766. His
brother´s son was the author Carl
Michaël Bellman.
will suffer in pocket for his helpfulness although, knowing as he did that the queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] loved science, he should not have let Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
improperly use her name. Bellman could more easily be repaid were the writer able to recover such of Löfling’s effects as are said to be in Matrid where José OrtegaOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
seems enviously to be retaining both his writings and collections. Alströmer expresses the thought that the Spaniards see Löfling’s death as a happy event, in that a heretic died a Christian death among Catholic priests. Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
is still in Gibraltar. Alströmer has seen virtually no insects, either morning or evening, at San Lucar de Barameda, while the heat of the day prevents him from going out lest he, as many others have, suffer from or succumb to a tavardillo, a fever with severe headache.

As correspondent in Cadiz, José CarbonellCarbonell, José
French?.
should be encouraged by being sent as mentioned earlier the works by Linnaeus. Alströmer sees this part of Spain as scorched and shadowless, with few plants or insects, but he has hopes of what is called the garden of Spain, viz. Granada and Valencia. The flowers and foliage of Capparis Spinosa beautify the earthen banks and Pancratium maritimum scents and embellishes the beaches. Cynanchum acutum flourishes in the driest sand. The writer was unfortunate with the Arbor draconis, for it had flowered by April and he obtained only ripe fruit. Carbonell has promised to send dried flowers to Linnaeus next year. The tree in the Franciscans’ garden is large; its seeds are used for rosaries. The species reached Cadiz from the Canary Islands. Once planted, they take two months to germinate. Some thin pendant leafless branches resemble stolons. Sticks of Lignum rubrum are used as toothbrushes. Perhaps not of the genus Calamus?

Erythrina corallodendron had ripe seeds from Port Marcé. When boiled, half-ripe fruit of Solanum melongena are eaten. The Moors are said, having used this plant as poison, to have left it behind them so that the Spaniards would then accidently poison themselves. The writer has not time enough to send his description of Schinus areira that he considers should be assigned to Dioecia decandria or Polygamia dioecia, for its female flowers have stamens but no pollen that he can perceive, and the male flowers like the females have three, but smaller styles and never bear fruit. The post being about to go, he greets Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], and Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
, and all his friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 64-65). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 29-31   p.29  p.30  p.31.