Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2781 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 25 August 1760 n.s.
Dated 25: Augusti 1760. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 25: Augusti 1760.

Högädle Herr Archiater och Riddare.

För den wälfägnad wi kunnat åstadkomma förtienar ej någon tacksägelse, utan hafwer jag mera orsak att tacka H[err] Archiatern för dess angenäma besök, ehuru kortt detsamma war. – de andra Herrarne beder jag äfwen rätt mÿcket hälsas.

Utur Amsterdammer avisan har jag sedt, att uti nästkommande October månad Sal[ig] H[err] Cliffordts Cabinet skall försäljas på auction, och att äfwen Jnsecter deribland skall wara. – Jag undrar om H[err] Archiatern eller H[err] Doctor Burman kiänner detta Cabinet. Wore där richtiga utländska Jnsecter på nålar deribland, skulle jag wäl wilja spendera en 2 à 300. gÿllen derpå, allenast jag wisste någon i Amsterdam, som med insicht i saken kunde inropa de samma för mig; men skulle Jnsecterne ej wara utländska, så wore det ej wärd. Kanskie H[err] Doctor Burman genom dess Herr Fader skulle wiija åtaga sig den saken och obligera mig. Han torde bäst kunna weta om det wore wärd, och om de samma äro så conditionnerade som de böra wara.

Min hustru beder om sin compliment, och jag förblifwer med all consideration

Högädle Herr Archiaterns och Riddarens

Hörsamste Tienare
Charles De Geer

Till
Archiatern och Riddaren
af Kongl[ige] Nordstierne Orden
Högädle Herr Carl
Linnaeus.
detta
Upsala.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
has had Linnaeus with him as a guest, and Linnaeus has sent him a letter of thanks [this letter has not come down to us]. De Geer says that he does not need to be thanked but that he wants to thank Linnaeus for his visit. Linnaeus should also forward De Geer’s greetings to the other persons in his company.

De Geer has seen in an Amsterdam newspaper that George Clifford’sClifford, George (1685-1760).
Dutch. Banker and merchant in Amsterdam,
Linnaeus’s benefactor. Owner of
Hartecamp and its botanical garden
outside Haarlem. Correspondent of
Linnaeus.
natural history collection is to be sold in an auction in Amsterdam and that there will be insects in it. De Geer wonders if Linnaeus or Burman [Nicolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
] knows anything about the collection. If it contains real foreign insects mounted on needles, De Geer would be ready to pay 200 or 300 guilders for it. If the insects are not foreign, De Geer is not interested. De Geer wants to find somebody in Amsterdam who could act for him. He wonders if Burman or his father [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] could look into it, for he would be able to see what the collection is worth and if the items are as prepared as they should be.

De Geer forwards greetings from his wife [Catharina Charlotta De GeerDe Geer, Catharina Charlotta
(1720-1787). Swedish. Wife of Charles
De Geer, mother of Emanuel De Geer. Born
Ribbing af Zernova.
] to Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 387-388). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 348-349   p.348  p.349.