Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2784 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 29 September 1760 n.s.
Dated 29 Septemb. 1760. Sent from Granada (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Granada d[en] 29 Septemb[ris] 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare.

Ifrån Sevilla hade jag den äran H[err] Archiatrn af d[en] 6 dennes tillskrifva och har sedan dess hunnit hit först öfver ett platt och lågt men sedan öfver höga och fula berg tills Jag här råkat de högsta som från mitt Cammarfönster synas betäkte hela året med Snö. Climatet är mig här mycket behageligare än någon annorstädes. Solen bränner ej så starkt men tillåter likväl samma örter som i andra delar af Andalusien fast Citron trän äro få men Granater, fikon, mullbär och andra frukter så mycket öfverflödigare och i sin högsta fullkomlighet. Landet är här ganska väl Cultiverat af ett idogt folk som hvarken till Kropp eller Siäl likna de öfriga Andalusier. Bergen på hvilka denna staden är bygd äro så fulla med Källor och vattenränlar från Snön, att gatorne deraf strömma, alla hus och torg förses med Wattenkånster och änteligen går detta vatnet genom Canaler till ett stort platt och bördigt fält, som deraf watnas. Snöbergen har jag ännu ej besett men ärnar mig i mårgon dit. En bedröfvelig tidning måste jag meddela, som rör mig mycket neml[ige]n att Mons[ieu]r Luis Godin dog d[en] 11 dennes i Cadiz. Utom det jag bör vörda honom för dess myckna höflighet och tjenstaktighet mot mig, saknar jag en betydande lem af den lärda värden. Han var mästare af sin egen men älskare och befordrare af alla Wettenskaper och viste att sätta rätt värde så väl på dem som på deras idkare. Således vördade han billigt H[err] Archiatern, hvars förtjänster ej voro honom obekante. Croton laccifera växer öfverflödigt i åkrarne kring Sevilla. Dess Caracter Compendiosus i Systemet bör ändras från femineus Calyx 5-phyllus till polyphyllus. Momordica Elaterium är ganska allmän här i Andalusien på åkrarne men i synnerhet där Gödsel eller sopor blifvit utkastade. Jag har noga sökt men ej funnit ett enda stånd androgynum utan hon är här aldeles Dioica. Descr[iptio] Schini Areirae som jag låfvat, är följande : [— — — —] Fruktens skapnad kan H[err] Arch[iate]rn bättre se af de bär jag skickat. Caracter compendiosus i Systemet så väl som Caracter i Genera Plantarum af Cardiospermum bör ändras från 3phyl[lus] till 4phyl[lus]. Jag hinner knapt mer ty jag skall laga mig till att i morgon helt bittida fara till Snöbergen; dock måste jag berätta att jag från Sevilla skickade till Cadiz att vidare derifrån bli siöledes transporterat till H[err] Archiatern Ett Pacquet med örter och ett annat med frön. Härifrån går jag i slutet af denna Veckan till Valencia och sedan därifrån till Madrid. H[err] Archiatern känner mina vänner och vet således hvem som bör hälsas då jag beständigt framhärdar

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

upSUMMARY

Since Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
letter of 6 September 1760Letter L2763, the writer has travelled over high, ugly mountains until he can see from his window the highest that is perpetually snow-clad. Although lemon trees are fewer in Granada, pomegranates, figs, mulberries and other fruits abound. The countryside is well cultivated by people who in body and soul are unlike the other Andalusians. The town and its surroundings are well watered.

Alströmer reports with sorrow and a sense of great loss the death in Cadiz of Louis GodinGodin Des Odonais, Louis
(1704-1760). French. Astronomer.
on 11 September.

Croton laccifera grows in abundance in the fields around Seville [probably a mistake for Granada], In Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
its caracter compendiosus should be changed from femineus Calyx 5.phyllus to ployphyllus. Mormordica elaterium is common on fields in Andalusia, especially where manure or refuse has been spread. Alströmer has tried in vain to find a single [specimen] of androgynum, for it is always Dioica here. As promised the description of Schini areirae is as follows […]. Linnaeus may judge its fruit from the enclosed berries. The caracter compendiosus in the Systema naturae, and in Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
, of Cardiospermum should be changed from 3 phyl. to 4 phyl.

Being short of time, the writer advises only that he has sent from Seville via Cadiz and thence by sea a package of plants and another of seeds to Linnaeus. Within a week he travels to Valencia and thence to Madrid, and asks Linnaeus who knows all his friends to greet them from him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 69-70). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 35-36   p.35  p.36.