Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2802 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 28 October 1760 n.s.
Dated 1760 d: 28 october. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Kongl. M[ajts och Rikets Råd &c. &c.
Min nådigste Herre.

Att beswära Eders Excellence med detta drifwes jag af underdån[ig] ödmiuk tillförsikt, men afhålles af blygsel.

Af Eders höggrefl[ige] Excellence äger jag alt det jag wunnit här i werlden af heder och egendom, och det mer än jag både förtient äller kunnat önska mig. jag finner mig därföre otacksam om jag aldrig woro nögd. Men jag tröstar mig att Eders höggrefl[ige] Excellence kiänner mennisklige swagheter bättre än någor anor.

Hans Maj[ejs]t[ä]t nämde mig med en gräselig hop andra till frälsemän wid senaste Riksdags slut. wräkes jag med de mäste andre, sporrhugger mig ingen ärelystnad; men wräkes jag med få kiännes det mer.

Detta är wähl en sak som lärer endast af Riksens Ständer afhandlas, och alltså icke röra Eders Excellence; men jag har för mycken ärfarenhet på mig sielf, hwad ett enda ord af Eders höggrefl[ige] Excellence förmår uträtta. Skulle jag ock härutinnan willfaras skulle jag räkna för dubbel förmån, att få tillskrifwa all min sälla lefnad Eders höggrefl[ige] nåd allena, som lefwer och dör

Eder höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 28 october

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 22). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 63-64   p.63  p.64.