Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2804 • Carl Linnaeus to Clas Alströmer, 20 October 1760 n.s.
Dated 1760 d. 20 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Madrid (Spain). Written in Swedish.

Min egen H[err] Directeur.

I går hade jag H[err] Directeurens af d[en] 6 sistledne fult med reelle saker, som intet kunna annat än hierteligen fägna mig. H[err] Directeuren beskrifwer arten så lifligen, som reste jag där sielf. Alla som jag läst det före, hafwa hört det med fägnad. Det behöfwes sannerligen ej mer till demonstration på climatet, än att Musa wäxer där ute. Jag har än icke fått den skiöna Amaryllis; och lärer ej häller få sedan det lidit så sent på åhret. Fröen fick jag af Alstromia och tackar mycket därföre, Gud låte dem hålla sig till nästa wår, at jag fingo så dem. Det är skada at jag icke fick någon blomma uptorkad Det war olycka at H[err] Logie ej kom till Barbariet; Professor Forskåhl är rest till Danmark, och lärer om en månad gå till sjös så snart jag får de torkade arterna, skall jag promt skrifwa namn på dem. Cynomorium lärer ej wäga så lätt.

Tantalus Loculator woro artig at se, jag har aldrig fått sett den. jag har änteligen fått den grå papgojan, och en liten grön, rätt wacker; och 2 apor som jag ej hade till förene. Skaffa mig något Diur till Eder åminnelse om det låter sig giöra.

Det war en artig notice om Mutis, som mycket fägnar mig; jag skall söka profitera där af.

För H[err] Carbonell har jag länge sedan beställt om exemplaren, Salvius har lofwat där om besöria.

Solander är nu i Engeland mycket älskad

Här i Upsala är inga förändringar.

jag lefwer med alt estimè Min
Wärde Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1760
d[en] 20 Octobr[is]

A Monsieur
Mons[ieur] Claes Alströmer
Le Directeur

upSUMMARY

The day before, Linnaeus had received Clas Alströmer’sAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
letter of September 6Letter L2763], and it had pleased him very much. Alströmer describes the place so well that Linnaeus thinks he has gone there himself to see it. Linnaeus has read it to several people, and they have all liked it. The real evidence of the climate is that Musa grows there. Linnaeus has not yet received the Amaryllis, and it seems that he will not get it before the winter. Linnaeus had got seeds of Alströmeria, and he thanks Alströmer for them. He hopes they will keep until next spring so that he can sow them. He is sorry that he did not get a dried specimen of a flower. Linnaeus regrets that Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
did not get to “Barbariet” [Linnaeus means that Logie didn’t reach Alger]. Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has gone to Denmark and will go to sea in a month. When Linnaeus gets the dried plants, he will write their names at once. Cynomorium will be important.

Tantalus locator would be nice to see, for Linnaeus has never seen it. Now at last, Linnaeus has received the grey parrot, a small green one, rather beautiful, and two monkeys that he did not have before. Linnaeus asks Alströmer to get him some animal that could be a memory of Alströmer, if it is possible.

The text about José Celestino MútisMútis, José Celestino
(1732-1808). Spanish. Botanist.
Went to South America in 1760 and lived
in Bogotá, which due to him
became an important centre of learning.
His comprehensive herbarium, manuscripts
and numerous watercolour botanical
illustrations were sent to Spain after
his death. Correspondent of Linnaeus.
was nice, and it pleased Linnaeus. He will make use of it.

Linnaeus has ordered the copies for José CarbonellCarbonell, José
French?.
and Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has promised to arrange it.

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
is in England, and he is well accepted there.

In Uppsala, nothing has changed.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Private collection). b. photocopy (Stifts- and Landsbiblioteket, Skara). [1] [2] [3]