Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2809 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 4 October 1760 n.s.
Dated 4 okt. 1760. Sent from KÝbenhavn (Denmark) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Köpenhamn d[en] 4 oct[ober] 1760.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstjerne Orden

Ifrån Helsingör afsände jag i ett recommenderat bref 315 daler kopparmynt till D[octor]r Burmann, till hwilken Herr Archiatern ock täckes med första befordra innelagde bref, om han ock redan afrest från Upsala så framt det låter göra sig.

Den sidsta September f[ör] m[iddag] kom jag hit till staden och instälte mig samma dag hos Geh[eimer] Rådet Bernstorff och blef mycket gracieuxt emottagen. De andra resekamrater äro ej än här. Skeppet afgår ej än på en månad åtminstone. Jag nämnde straxt om att jag behöfde en till hjelp, och på befallning ingaf jag derom och om andra behof ett memorial till Geh[eimer] Rådet d[en] 1 Oct[ober] el[le]r dagen efter min ankomst. Han lofwade anmäla det hos hans Majestät, som är ej nu i staden. G[eheimer] R[ådet] Bernstorff kommer ock ej förr hit tillbaka, förn nästa onsdag, då jag får swar. Men jag lär få swårighet nog, emedan Köpenhamns naturalister hafwa utan någon anledning af mig redan tänkt på en dansk student dertill, och kanske nämt honom på högre ort redan. Herr Archiatern täckes hålla det tyst. Han är Kratzensteins discipel, och Kratzenstein har genom det bref Herr Falck sjelf öfwerförde ifrån H[err] von Haven dess Swåger fådt weta att jag har honom i tankarna. Jag får swår sysla att ej stötas med dem här el[le]r ej bindas wid en opålitelig kamrat. Jag will politicera bäst jag kann, och har ännu godt hopp, emedan de ej weta af mitt ingifna memorial. Kratzenstein, Ascanius och Oeder hafwa alla tänkt på dansken, och wela igenom honom skaffa nation sjelf del i hwad som åtgörs i naturalhistorien, det jag ej skulle förtycka, om sciencen derwid ej lede, och jag ej fördt Herr Falck hit.

Professor Oeder är en ganska fromm, höflig och tjänstaktig man, så att jag wist tror, att D[octor]r Holm af blott afund el[le]r Malice sökt swärta honom hos Herr Archiatern. Han har aldeles nomina generica och trivialia i bruk efter H[err] Archiaterns böcker och har låtit måla namn på en liten trädskifwa wid ändan af en alns hög käpp, som ställes wid hwar ört i trägården. Han will altför gerna wara i correspondence med H[err] Archiatern och öfwersända frön af alt hwad han kan tjäna med. Ehuru ej mycket örter äro än i trägården efter han endast i år warit hemma efter sina Norrska resor, äro här dock några som jag ej mins mig i år sedt i Upsala e[exmpli] g[ratia] antirrhinum triphyllum, Ononis natrix, Ixia chinensis etc. Af den sidsta sändes här frön. Den står här i kall jord. Populus balsamifera är här i ymnighet. Innelagda blad af Veronica till hwad species höra de? Anstalterna till trägård och orangerie äro härliga och kungliga. Därpå är oppbygt redan öfwer 20,000 Riksdaler. En annan gång skall jag beskrifwa den nogar[e]. Ordres äro gångna från Regeringen till al[la] danska consuler och agenter att hitsända all [...] och naturalier, som de kunna hopskrapa. Prof[essor] [Oeder] har, som det tycks, ganska god wilja, men klagar öfwer brist på trägårdsmästare.

Till Nicobar går ingen gouverneur. Folk och kreatur af den nya colonien äro mördade genom förgiftat watn af willarna, sedan de blifwit förargade.

Innelykt skickas specimen och frö till en Bromus panicula nutante, basi diffusa, apice coarctata, spiculis teretibus trifloris (raro 4-floris). Är gramen nemorosum i Boklundar. Jag finner den ej i systemet. Det är ej sterilis, ty panicula är ej patens, ej heller giganteus, hwars spiculae och 4florae äro helt compressae, hwilket nu tycks behöfwa till skillnad från denna tilläggas i differencen.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 225r.
]
Prof[essor]Oeder och några flera arbeta med målare och stickare på en flora Danica deri alla danska willa örter skola å nyo aftecknas efter naturen, de må wara ritade förr el[le]r ej, en ört på ett blad allenast. Dertill äro de figurer en början, som Schreber hade med sig. De påstås wara de accurataste, och t. e. då jag nämnde om figur på hjortron, swarade [b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 224v.
]
Prof[essor] Oeder att bladen sitta ihop än då blomman wisar sig, och bladet ej wil ut förn efteråt. Han will följa naturen i det nogaste.

Nu hinner jag ej mera tillägga, än att jag altid är Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare Pet[rus] Forsskål.

[b][b] : MS1 [added in the left margin
f. 224v.
]
Prof[essor] Kratzenstein har wisat mig mycken höflighet, det H[err] Archiatern täckes nämna för dess Swåger von Haven, att jag, som jag bör, erkänner. [c][c] : MS1 [added by Linnaeus at the
bottom of f. 224v.
]
Gr[amen] bromoides panicula sparsa, locustis minoribus aristatis Scheuch[zeri] gram[en]. 511. Ė Veronica montana. Ė Ixia chinensis.

Tie lösa & and[ra] II i f[olio] svart
A Monsieur
Monsieur le Secretaire de la société
Royale des Sciences a Upsale,
Monsieur Charles Linnaeus
Archiatre et Chevalier de líOrdre
díEtoile du Nord
à Upsala

F[ran]co Helsingör

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
registered a letter from Helsingör containing 315 rigsdalers for Nicolaas Laurens BurmannBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
. The enclosed letter to him is urgent, so Forsskål asks Linnaeus to forward it as soon as possible.

Forsskål arrived in Helsingör on 30 September. He introduced himself to Johan Hartvig Ernst BernstorffBernstorff, Johan Hartvig Ernst
(1712-1772). Danish. Count. Minister of
foreign affairs. Correspondent of
Linnaeus.
and was well received. Forsskål mentioned his need of an assistant for his mission as well as other prerequisites and handed over his report in this matter. Bernstorff promised to present it to the King [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
]. Forsskål had his friend Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
in mind for the task as assistant. The Danish naturalists have already thought about a Danish student [the studentís name is Christian Carl KramerKramer, Christian Carl Danish.
Physician.Joined a Danish expedition to
Egypt and Arabia in 1761.
] for this task. He is Christian Gottlieb KratzensteinísKratzenstein, Christian Gottlieb
(1723-1795). Danish. Physician and
physicist. Professor in Halle, from 1754
professor of experimental physics at
Copenhagen. Correspondent of Linnaeus.
disciple. Kratzenstein is informed about Linnaeusís plan for Falck, through a letter that Falck himself communicated from Frederik Christian von HavenísHaven, Frederik Christian von
(1727-1763). Danish. Orientalist. Peter
Forsskål´s travel companion
during the expedition to the Orient.
brother-in-law. However, Kratzenstein, Peder AscaniusAscanius, Peder (1723-1803).
Danish. Naturalist. Inspector of mines,
Norway. Correspondent of Linnaeus.
and Georg Christian von OederOeder, Georg Christian von
(1728-1791). German/Danish. Botanist
and economist. Studied under Albrecht
von Haller in Göttingen and became
professor of botany at Copenhagen.
Minister of finance for Norway. Started
the publishing of Flora Danica.
Correspondent of Linnaeus.
, all wanted one the Danish student.

Forsskål has got a favourable impression of Oeder, so Jörgen Tyge HolmísHolm, Jörgen Tyge
(1726-1759). Danish. Professor of
economy and natural history, Copenhagen.
Linnaeusís student 1750-1751, 1754-1757.
Correspondent of Linnaeus.
slander is unjustified and caused by envy and malice. Oeder has adopted Linnaeusís systematic nomenclature; in his garden every plant has a label painted on a wooden disc on a stick. He is eager to exchange letters and seeds with Linnaeus. His garden is not yet fully developed, but Forsskål has found some plants that are missing in Uppsala, e.g. Ononis natrix and Ixia chinens. Seeds of Ixia are being enclosed. Populus balsamifera is very common. What species of Veronica do the enclosed leaves represent? Forsskål praises the garden and orangery. All Danish consuls and agents have been told by the [Danish] governement to send what natural history objects the can find [a piece is torn off from the original manuscript]. Oeder complains of the lack of gardeners.

Nicobar has no governor after people and cattle have been killed by the enraged savages.

Forsskål is enclosing a specimen and seeds of Bromus. Forsskål cannot find gramen nemorosum in the Systema naturae.

Oeder and others are working with painters and engravers to create a Flora danica [Forsskål refers to the forthcoming, Flora danica]. Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniae et NorvegiaeOeder, Georg Christian von
[Flora danica.] [Flora danica].
Icones plantarum sponte nascentium in
regnis Daniae et Norvegiae, in ducatibus
Slesvici et Holsatiae, et in comitatibus
Oldenburgi et Delmenhorstiae: ad
illustrandum opus de iisdem plantis,
regio jussu exarandum, Florae danicae
nomine inscriptum
, 17 vol., Suppl.
(1 v.) (Copenhagen 1766 [i.e.
1761]-1883).
]. In addition, they can start with de illustrations that Johann Christian Daniel von SchreberSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
had with him. They are said to be the most accurate. [There are annotations by Linnaeus at the bottom of fol 224v.]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 224-225). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. ďAf Linnťs brevvexlingĒ (1871), p. 378   p.378.
2. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 126-128   p.126  p.127  p.128.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 225r.]
b.
MS1 [added in the left margin f. 224v.]
c.
MS1 [added by Linnaeus at the bottom of f. 224v.]