Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2824 • Anton Rolandsson Martin to Carl Linnaeus, 5 November 1760 n.s.
Dated d. 5 Now. 1760.. Sent from Skänninge (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 23 Julii 1761.

Högädle Herr Archiater och Riddare

Under d[en] 6 dennes hade Jag sist den äran tillskrifva Herr Archiatern, då med något muntert mod, men har sedermera inhämtat den bedröfveligaste tidning som kunnat möta mig neml[ige]n om min Fars död, hvilket förtagit mig all håg och förstör alla mina föresatser. Gud vet huru nu skall gå med min resa, kanske Jag nödgås vända straxt hem, men det beror likväl på mina bröder, om de vilja hafva möda för mig. Sedan mitt sidsta har Jag beskrifvit Bufonia tenuifolia som växer här kring Madrid till öfverflöd. [— — —]

NB. Stamina böra räknas med et godt microscop, innan blomman öpnar sig ty annars saknas antherae och då kan man ej räkna dem med säkerhet. På de utslagne har Jag knapt kunnat se något filamentum el[le]r antherae och altid till olika antal, men på de outslagne blommor har Jag altid funnit 4 stamina på de många Jag öpnat så att Jag ej litar på utan opponerar mig aldeles mot Loeflings sista observation.

För en tid sedan såg jag bönder Gå på åkrarne och rycka up Plum¬bago Europaea och på tilfrågan hvartil svarades, att med kalt Watten hvaruti denne Örten legat 1 dygn vatnas golfven och smörjas sängställen och väggar, hvaraf Loppor och Wägglös (svåra plågor i detta landet) dö. De sade att Wägglössen deraf svälla up som ärter. Annars brukas ock örten, att färga violet på Ull. Inneliggande frukt-racemus har H[err] Quér lämnat mig. Han känner det ej men mente jemte Minuart att det skulle vara Ochna Jabotapita men de så väl som Jag tvifla derom. I hastighet fick Jag se ett träd i en alée vid Puerto de Santa Maria och har skickat till H[err] Archiatern en quist fast nog rutten i min 2dra skickning No 139 Lit[tera] A. Jag fant då inga flores masculi på det trädet och flere voro där ej, men germina om Jag mins rätt voro 10 nästan såsom i Sempervivum stälde och Jag hade för mit sälskaps skuld ej tid att examinera det vidare. Samma träd fick Jag se i Sevilla flere men utan bloma där de kallades Zapote kanske för någon likhet med Achras Za¬pote, som så kallas i America. Jag utber mig H[err] Archiaterns undervisning deruti. Af Ulloas resa i America ser jag att af Cochenill samlas Honor som lägga frön i Augusti månad och hvilka gömas till Juni månad följande Året, att brukas till ny produccion, om så är så skola vi väl lät få dem till Europa genom H[err] Mutis som Jag derom skall tillskrifva. Nu lägger Jag samman åtskilliga örter och frön att skicka till Cadiz och vidare till H[err] Archiatern. Hvad Loeflings saker angår ser Jag sent att all min möda är fåfäng, ty man finner icke en gång en Pappers lapp efter honom, sedan Ortega dött och det undandöljes under föregifvande at ej finnas. H[err] Archiatern säger i sitt sista att Daphne maximum är, Thymelaea pontica folio Laurocerasi Tournef. cor. & Itin. Jag förstår det ej väl och ber få veta min numer ty Jag har slagit up Tournefort och vet ej at Jag skickat eller sett den örten. Min enda tröst är nu H[err] Archiaterns lefnad. Gud uppehälle den i många år! hvilket ingen högre önskar än Jag ehuru mång andra göromål hindra mig att i mit käraste studium nog visa det. framhärdar med vördnad H[err] Archiaterns

Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Societati
Regiae Scientiarum
Upsaliae en Suecia

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 48-49). [1] [2] [3]