Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2834 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 14 December 1760 n.s.
Dated 14 dec. 1760. Sent from København (Denmark) to Falun (Sweden). Written in Swedish.

Köpenhamn d[en] 14 Dec[ember] 1760.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af Kongl[ige] Nordstj[e]r[ne] Orden.

Sedan jag fick Herr Archiaterns bref har jag länge drögt med att skrifwa widare, dels för det jag afwagtat Herr Archiaterns swar på mitt bref härifrån, dels att jag här länge lämnats i owisshet om jag skulle få Herr Falck med eller icke. Ändtel[igen] blef nyl[igen] resolverat att ej han, utan en dansk som heter Kramer och warit Prof[essor] Kratzensteins amanuens, skall bli mig följaktig som Natural- historicus. Men efter all apparence lär emellan honom och mig ej bli mer harmonie, än att wi arbeta hwar för sig och cachera för hwaran. det är en sak, som gör mig resan ledsam, men det hjelper ej. Jag har rönt för den saken många intriguer, som ock gådt så långt, att man sökt anskrifwa mig som illasint mot danska nationen. Herr Falck reser nu snart tillbaka och kan berätta widare. Eljest har wår resetour nu blifwit förändrad. Wi gå med ett krigsskepp, som är destinert till Constantinople, och derifrån till Aegypten, der ifrån Alexandria till Suez, sedan öfwer röda hafwet till Gidda wid Mecca, och derifrån ock i röda hafwet till Mocca i lyckliga Arabien. Har H[err] Archiatern nu andra monenda, ber jag att få dem snart. Skeppet lägger ut på redden d. 21 hujus men går förmodel[igen] ej bort förn efter nyåret. dock är jag ej helt säker. Brefwet ber jag må ej ställas till Prof[essor] Kratzenstein, utan directe till mig eller till Herr Spengler. det kan wara lika godt. Wi få ock en ritare utom Kramer med på resan.

Om ormkjusningen beder jag nu för denna resetouren så mycket mer att få upplysning sub rosa silentii.

Jag hinner nu ej mer, och litar på att Herr Falck, som efter Jul reser ifrån Westergylln till Upsala supplerar hwad jag annars behöft anföra.

D[octor] Burmann har warit här, och de bestälta böckerna ankommo under hans härwaro och blefwo af Kungen köpta till resan.

Jag ber anmäla hälsning ifrån mig, och är med all wördnad
Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
Pet[rus] Forsskål.

Retour
à la Societé
Royale des Sciences
à
[a][a] : MS1 [Upsale crossed out
(Linnaeus spent the Christmas in
Falun)
]
Upsale
Fco Elseneur Fahlun.

upSUMMARY

Now, finally, Peter Forsskål’sForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
assistant on his mission has been appointed. Sadly, it is not Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
but a Dane, Christian Carl KramerKramer, Christian Carl Danish.
Physician.Joined a Danish expedition to
Egypt and Arabia in 1761.
. He has been Christian Gottlieb Kratzenstein’sKratzenstein, Christian Gottlieb
(1723-1795). Danish. Physician and
physicist. Professor in Halle, from 1754
professor of experimental physics at
Copenhagen. Correspondent of Linnaeus.
amanuensis. Falck will now return home and give a full report. Their ship will depart after the New Year. The route has been changed thus: Constantinople – Alexandria – Suez – Gidda – Mecca – Mocca in Arabia. Linnaeus should not write to Kratzenstein but directly to Forsskål or to Lorenz SpenglerSpengler, Lorenz (1720-1807).
Swiss. Swiss-born zoologist, who moved
to Copenhagen, Denmark in 1743.
Correspondent of Linnaeus.
. A painter will be sent together with Kramer [the painter’s name was Georg Vilhelm Baurenfeind].

Forsskål renews his request to Linnaeus about discreet information about snake charming.

Forsskål has no more time in this letter, but he trusts that Falck will convey to Linnaeus what Forsskål had to say.

Nicolaas Laurens BurmannBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeus’s pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
has visited them. The books have arrived and have been paid for by the King [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 226-227). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 378-379   p.378  p.379.
2. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 128-129   p.128  p.129.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Upsale crossed out (Linnaeus spent the Christmas in Falun)]