Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2838 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 2 December 1760 n.s.
Dated 2 December 1760. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Madrid d[en] 2 December 1760.

Wälborne Herr Archiatern.

Den 22 förleden månad kom Jag lyckeligen hit och i går hedrades jag med H[err] Arch[iatern]s gunstiga af d[en] 20 October. Om H[err] Archiatern visar mina dumma beskrifningar för andra, så törs Jag ej skicka någon mer. Om H[err] Archiatern fått mitt bref af d[en] 10 Junii vet jag ej; deruti beskref jag en Planta 10and. 5gyn. foliis subul. pil. glutinosis. Det lärer vara Ros Solis Lusitanica Grisleji som jag tror efter Morisons figur hvilken ock lärer vara jord efter ett exemplar utan Petala ty han säger att blomman är större än på andre species af det slägtet. Kryger i Elsenör bör göra Räkn för Amaryllis bättre än jag det kan. De 2 Pacqueter Jag skickat på samma skepp hvarmed H[err] Logie öfverkommit lära redan vara H[err] Arch[iate]rn tillhanda Komne hvarföre Jag här på Madrid utber mig H[err] Archiaterns benägna uplysningar. Lådan med Cynomorium tror jag gör bäst bli quar i Al[ings]ås fast alla redan lära vara döda. Tantalus Loculator är på hemvägen. Lefvande Diur är den ledsammaste commission ty när jag har dem så felar mig lägenhet och så vice versa. Nu hinner jag ej meddela några anmärkningar, hvilka utom dess i de sistförflutne månader åro magre dock fins väl något till nästa påst. Ortega är så siuk att man knapt får tala med honom jag har endast fått hälsa. Urinens förstopning har Knifven måst bota. Gamla Minuart en god och artig Gubbe mår väl. Quer borde heta Twär men är dock höflig fast confus och af ringa insigt. Barnadez har jag många gånger fåfängt sökt ty hans practique hindrar honom, skall annars vara artig man. Om Loefling har jag åtskilliga underrättelser men spar dem tils de bli fullkomligare. Min vördnad till Fruen, hälsning till H[err] Carl och alla vänner från H[err] A[rchi]aterns

Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Kongl. Majts
Trotjenare och Archiater
Högädle Widtförfarne Doctor
Herr Carl Linnaeus
i Upsala

upSUMMARY

Responding to matters evidently raised in Linnaeus’s letter of 20 October 1760Letter L2804 received on 1 December, Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
expresses mock alarm should Linnaeus show his ‘stupid descriptions’ to a third party; recurs to a plant mentioned in an earlier letter, dated 10 1760Letter L2745, of 10 and 5 gyn. foliis subul. pil. glutinosis that, he thinks may be a Ros solis Lusitanicua Grisleji; refers any question of expenses for an Amaryllis to Kryger [Samuel Gottlieb KrügerKrüger, Samuel Gottlieb
(d. 1765). Swedish. Consul,
Helsingör, Denmark between
1747-1764. Correspondent of Linnaeus.
] in Helsingör, and asks Linnaeus for information about the two packages of seeds sent with it; thinks the box containing the Cynomorium that has probably died by the time of writing should best stay in Alingsås; and reports that the Tantalus loculator is in transit homewards. He admits that commissions concerning living creatures are troublesome; and can say only that José Ortega’sOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
physical condition is poor; that old Juan MinuartMinuart, Juan (1693-1768).
Spanish. Botanist and pharmacist.
is well; that José Quer y MartinezQuer y Martinez, José
(1695-1764). Spanish. Professor of
Botany, Madrid.
who is polite is of little account; that Miguel BarnadesBarnades, Miguel (?-1771).
Spanish. Botanist. Personal physician of
Carlos III, Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
is always preoccupied, and that all he has learned of Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
must be told later; and pays his respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
], and greets Carl [Carl Linnaeus the Younger Linnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] and all his friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 71). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 36-37   p.36  p.37.