Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2844 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, [1755-11-30] n.s.
Dated Undated but presumably written in late November 1755. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högförfarne H[err] Assessor.

Twänne H[err] Assessorens angenäma har jag haft äran bekomme, jämte Cistus oelandicus, som än lefwer och står på sig; jag tackar 1000 de falt för henne; få se om jag kan hålla henne till wåren och få hugna mig af henne.

Den andra torra örten i brefwet war Bupleurum tenuissimum, och kan ogiörligt wäxa wild på oeland.

Det är doch skada at jag aldrig skulle kunna få den rara Ranunculus, som så ofta satt mig i sin förundran.

jag fick H[err] Assessorens bref sedan säden blifwit bärgad, så at ehuru jag sökt Conicum (authoris Cicula) har jag doch ej fått ett stånd; ty hon wäxer endast i säden; om jag lefwer till nästa sommar skall jag sända skålpund talg frö. Örten förlorar mycket af sitt pris redan hos Medicos. T[…]ngt är att af planta annua willia laga roten till Medicinal kraft. Mon hon intet wäxer i Edra åckrar; en umbellata högre än säden, kiänd med brunspräklig stiälk. Profwa wår Cicula aquatica jag tors swäria för ut at hon giör mera.

Om jag fingo råda H[err] Assessoren, så borde H[err] Assessoren icke swara Prof[essor] Akrell på sine argument; ty nu är intet tid, då det ageras om Medicorum wälfärd; Medici hafwa fådt honom i sin loka; han bör och intet nu stötas ifrån dem; annars triumpherar chirurgici helt säkert; och kanske ändoch? om det meriterar, kunne det uphemtas ett par åhr. Den quicka Claes Alströmer är noch i spanien och sänder hwar postdag något. Det är länge sedan att Prof[essor] Forskåhl måste wara i Constantinopel. Martin är ej ännu hemkomen från Ostindien.

sedan jag fick Fauna färdig hwilar jag mig några dagar.

D[octo]r Prof[essor] Asps andra dotter får Capellanen Moman till man och D[octo]r juris Rabenius fröken hos Rosens.

Hälsa Eder söta och wända Fru

jag är
Edel ock Högterfarne H[err] Assessorens […][a][a] : MS1 [manuscript damaged]

den innelychte örten tyckes Thysselinum
Salicomia stamina har jag a[…][a][a] : MS1 [manuscript damaged] sedt rätt tydeligit.

Assessoren
Edel ock Hög [a][a] : MS1 [manuscript damaged]
H[err] Doctor [a][a] : MS1 [manuscript damaged]
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for two letters [these letters have not come down to us] and for the specimen of Cistus oelandicus, which is still alive [see Linnaeus to Wahlbom, 17 October 1755Letter L1960]. Linnaeus hopes he can keep it alive until spring.

Another specimen sent by Wahlbom is defined by Linnaeus as Bupleurum tenuissimum, a species that cannot grow wild in Öland.

Linnaeus is sorry that Wahlbom could not send him a specimen of the rare Ranunculus, which has often puzzled Linnaeus.

Linnaeus had received Wahlbom’s letter after the harvest, so he had not been able to find a single specimen of Conicum(Cicula) since it only grows in fields of corn. Linnaeus promises to send a supply of seeds next summer, if he lives then. It is a medical plant, but it is not in so high esteem among doctors as it used to be. It is hard to use the root of an annual plant in medicine. It is an Umbellata higher than the corn, and its stem has brown spots. - Linnaeus suggests that Wahlbom uses Cicula aquatica instead, which will have greater effect.

Linnaeus advises Wahlbom not to start discussing with Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
. The future of the doctors is at stake; Acrel has taken stand with them and should not be offended. Then, it could happen that the surgeons win now, which they might do anyway in a couple of years.

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
is in Spain and sends letters by every mail. Forsskåhl [Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
] must have arrived in Constantinople long ago, and Martin [Linnaeus presumably means Carl Fredrik AdlerAdler, Carl Fredrik
(1720-c.1761). Swedish. Military
surgeon, travelled to the East Indies,
died on Java. Disciple of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
, who travelled to the East Indies several times] has not yet returned from the East Indies.

Linnaeus has finished the Fauna, so he is resting for a couple of days [Linnaeus refers to the second edition, which was published in in 1761, Fauna Svecica, 2nd editionLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum, 2nd edition
(Stockholm,
1761). Soulsby no. 1153.
].

Mattias Asp’sAsp, Mattias (1696-1763).
Swedish. Dean, and professor of
theology, Uppsala. Father of Petrus Asp
and Maria Catharina Moman, father-in-law
of Jonas Moman.
second daughter will marry the chaplain Moman [MommaMoman, Jonas (1722-1796).
Swedish. Assistant vicar at the Uppsala
cathedral 1760. Vicar of Rasbo in 1773.
Married to Maria Catharina Moman, born
Asp, son-in-law of Mattias Asp,
brother-in-law of Petrus Asp.
], and Olof Ingelson RabeniusRabenius, Olof Ingelson
(1730-1772). Swedish. Professor of law,
Uppsala.
[will marry] Miss Rosén [the meaning unclear, Linnaeus could eventually mean, someone staying with the Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
family, which would be more plausible as Rosén von Rosenstein´s daughter, Anna Margareta AurivilliusAurivillius, Anna Margareta
(1736-1772). Swedish. Married to Samuel
Aurivillius, daughter of Nils
Rosén and Anna Christina von
Rosenstein.
married Samuel Aurivillius in 1753; Rabenius married Anna Kristina BruncronaBruncrona, Anna Christina
(1739-1827). Swedish. Wife of Olof
Ingelson Rabenius.
in 1762].

P.S. Linnaeus identifies the enclosed plant as Thysselinum and comments that he has not seen the stamens of Salicomia clearly.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]